vensters En voorzover u openstaat voor tips, wil ik wijzen op de tentoonstelling van 7 Limburgse kunstenaars onder de titel Kruiswegen - PDF Free Download (2024)

Kloos t

Wittem er

V E N S T E R S

I S

E E N

U I T G A V E

V A N

K L O O S T E R

W I T T E M

V O O R W O O R D

vensters

Wittemer Allee 32 telefoon telefax e-mail internet

6286 AB Wittem 043 450 17 41 043 450 30 55 [emailprotected] www.gerardus.nl

IN DEZE UITGAVE LEERHUIS

2

Cursusprogramma periode maart 2005 tot juli 2005

KLOOSTERBIBLIOTHEEK 6

Beste lezer, Met veel genoegen presenteren wij u het tweede nummer van ‘Vensters’, het programmamagazine van Klooster Wittem. ‘Met veel genoegen’ omdat we uit de vele reacties die we gekregen hebben op ons eerste nummer hebben begrepen dat dit programmamagazine in een duidelijke behoefte voorziet. Velen waren verwonderd over het brede en afwisselende aanbod, omdat men als bezoeker van enkel Leerhuis, Kloosterbibliotheek of Boekhandel niet wist dat er nog zoveel andere activiteiten waren; anderen waren blij dat alles nu eens overzichtelijk bij elkaar staat. Enthousiast was men over het algemeen ook over de uitvoering. Velen kenschetsten het als ‘eigentijds’. Of, zoals iemand opmerkte: “Klooster Wittem lijkt hiermee opeens opnieuw tot leven te komen!” Dat was ook één van onze doelen met deze uitgave: laten zien dat Klooster Wittem niet enkel bedevaartsplek van de Hl. Gerardus is, maar ondertussen een veelheid van activiteiten op het gebied van religie, cultuur en zingeving te bieden heeft. Maar, er waren ook kritische bemerkingen over de opmaak: wat de één ‘eigentijds’ vindt, vindt de ander ‘te druk’; het onderscheid, de overgang tussen de verschillende afdelingen zou beter gemarkeerd moeten worden; was de blauwe kleur niet te overheersend, was het papier niet te dik, te luxe..? Allemaal kwesties die tijdens

de evaluatie aan de orde zijn geweest en waar we de komende uitgaven -voorzover mogelijk- aan zullen werken. Bovendien bleek ons dat er naast de bijna onvermijdelijke typefoutjes ook enkele storende fouten binnen waren geslopen. Ook hier zullen we in de komende uitgaven strenger op letten. Ondertussen blijven uw bemerkingen natuurlijk van harte welkom. Goed, u weet wat u nu in handen houdt, dus een verdere introductie hoeft niet. U vindt hier het programma-aanbod van het Leerhuis, de Kloosterbibliotheek en de boekencatalogus van ‘De Wegwijzer’. Daarnaast ook een kort overzicht van activiteiten die komende maanden plaatsvinden in het kader van het Gerardus-jubileumjaar. De kalender aan de binnenzijde geeft een overzicht van activiteiten voor het komende halfjaar. En voorzover u openstaat voor tips, wil ik wijzen op de tentoonstelling van 7 Limburgse kunstenaars onder de titel ‘Kruiswegen – Confrontaties’ in de Kloosterbibliotheek en raad ik u aan een bezoek te brengen aan boekhandel ‘De Wegwijzer’ die sinds medio februari in een geheel ‘nieuwe jas’ is gestoken! (zie foto boven) Welkom in Klooster Wittem! Met vriendelijke groet, Philippe Cremers, hoofd pastoraal team Klooster Wittem.

Wederom een uitgebreidcultureel aanbod van concerten en lezxingen

KALENDER

10

BOEKHANDEL DE WEGWIJZER

13

Als u onze winkel bezoekt zult u als vaste klant merken dat we een transformatie hebben doorgemaakt.

D I T J E S E N D AT J E S

24

[emailprotected]

JAARGANG 2 VOORJAAR 2005

VENSTERS

1

Mocht u geen prijs stellen op toezending van dit magazine, wilt u dat dan aan ons doorgeven? Dat kan via telefoon 043-4501741. Heeft u de beschikking over internet en wilt u maandelijks op de hoogte gehouden worden van activiteiten in de Kloosterbibliotheek, dan kunt u een mailtje sturen aan [emailprotected] met de mededelingdat u de E-zine van de Kloosterbibliotheek wilt ontvangen.

C O L O F O N

Vensters Vensters is het programmamagazine van Klooster Wittem dat 3 maal per jaar in een oplage van 2000 exemplaren verschijnt en informeert over activiteiten in en van Klooster Wittem. Dit nummer kwam tot stand met medewerking van Els Mertens, Gerard Prickaerts, Marlène Visschers, Jelle Wind, Philippe Cremers (eindredactie) en ondersteuning van overige betrokkenen bij Klooster Wittem. De eerstvolgende uitgave zal medio maart 2005 verschijnen.

Verantwoordelijke uitgever: Klooster Wittem, Wittemer Allee 32, 6282 AB Wittem. Telefoon 043-4501741 Telefax 043-4503055 Website: www.gerardus.nl E-mail: [emailprotected] Ontwerp en opmaak: Ontwerpburo Mestriner, Maastricht

2

VENSTERS

L E E R H U I S

Programma Leerhuis CURSUSPROGRAMMA PERIODE MAART 2005 – JULI 2005 Zoals u van ons gewend bent, hebben wij weer gepoogd een gevarieerd aanbod te doen, als een handreiking aan mensen die zoeken naar geloofsverdieping en levensoriëntatie. Daarbinnen is ook ruimte voor specifieke vorming en toerusting van vrijwilligers en van hen die beroepsmatig werkzaam zijn. Een groot deel ervan wordt verzorgd door leden van het pastoraal team. Incidenteel wordt er voor een bepaalde cursus of training een beroep gedaan op mensen ‘van buiten’. U zult dat kunnen lezen in de concrete gegevens bij elke activiteit. Naast activiteiten die in de avonduren plaats vinden (let goed op de aanvangstijden!) zijn er ook verschillende bijeenkomsten in de ochtend- of middaguren gepland. Voor uw aanmelding(en) vindt u in dit magazine een inschrijfkaart. In de loop van het seizoen kunnen op grond van de actualiteit nog andere initiatieven geboren worden. Mocht dat het geval zijn dan houden we u op de hoogte via de regionale pers en de ‘Kerkbrief’ die aan het begin van iedere maand in Wittem -in de kerk, in de kapel en bij de receptie- voor u klaar ligt. Wij hopen van harte u bij een van de vele activiteiten te mogen begroeten.

SPRITUALITEIT

Samen bijbellezen

. . . met het oog op de preek

Maandelijks komen mensen samen rond de bijbel, waarbij het uitgangspunt steeds de lezingen zijn van een van de komende zondagen. De reacties op deze bijbelgedeelten en de vragen die zij oproepen dagen de deelnemers uit om een brug te slaan naar het hedendaagse leven. Met name de gespreksleider staat voor de taak om als predikant de bijbel in de levende werkelijkheid te plaatsen. Deze groepsgesprekken leveren daartoe vaak waardevolle suggesties op. Momenteel zijn er twee ‘preekgroepen’, waar nieuwe belangstellenden zich bij kunnen aansluiten. Er is een groep o.l.v. pater Jan Hafmans en een groep o.l.v. pater Henk Erinkveld. De vervolgbijeenkomsten worden steeds in onderling overleg vastgesteld. B E G E L E I D I N G : pater Jan Hafmans CSsR S T A R T D A T U M : 20 april 2005. B E G E L E I D I N G : pater Henk Erinkveld CSsR S T A R T D A T U M : 17 maart 2005. TIJD: 20.00 - 22.00 uur KOSTEN: € 6,- per keer

Leeskring . . . samen een boek bestuderen De bekende ‘hofpredikant’ ds. Carel ter Linden liet onlangs een nieuw boek het licht zien: ‘Wandelen over het water, bijbelse beelden en hun geheim’. Uitgeverij Meinema, 2004 Op de achterflap staat: Verhalen over een God die zijn eigen schepping vernietigt door een watervloed en daar vervolgens spijt van heeft. Of over een man, uit een maagd geboren, die over het water loopt en uit de dood opstaat. Ze zijn voor de hedendaagse lezer geheimtaal geworden. Deze verhalen zijn echter een schatkamer van ervaringen die het oude Israël in een periode van eeuwen opdeed met het leven en met zijn God. Verhalen die via het Christendom de wereld in zijn gegaan. (…) In dit boek gaat het om kernthema’s van de bijbel en de belangrijkste vragen die mensen daarbij hebben. In een serie van 4 bijeenkomsten lezen we een aantal hoofdstukken uit dit handzame boek. Door goed te lezen wat er staat en door een open gesprek met elkaar laten we ons uitdagen om ons zélf de kern van oude verhalen en thema’s eigen te maken. Het boek is te verkrijgen in onze boekwinkel De Wegwijzer (Isbn: 90-211-3944-8) B E G E L E I D I N G : pastor Marlène Visschers DATA: 21 en 28 april; 12 en 19 mei 2005 TIJD: 10.30-12.30 u. KOSTEN: € 24,00 D E E L N E M E R S : minimaal 6 A A N M E L D E N : tot 14 april 2005 JAARGANG 2 VOORJAAR 2005

Na Jezus’ dood spraken zijn volgelingen vooral over zijn léven. Geraakt en aangeraakt door wat hem dreef, verkondigden zij vol enthousiasme zijn ‘goede boodschap‘. Want waar het hart vol van is, loopt de mond van over. En: ‘Ieder in zijn eigen dialect’, zo staat er in de Schrift. In 2 bijeenkomsten proberen ook wíj onze eigen woorden te vinden voor wat Jezus’ leven en sterven én het voortleven van zijn levensgeest bij ons wakker roept. Teksten uit de onlangs verschenen Nieuwe Bijbel Vertaling en uit de serie ‘Het verhaal gaat’ van ds. Nico ter Linden worden u tijdens deze bijeenkomsten overhandigd. BEGELEIDING: DATA: TIJD: KOSTEN: DEELNEMERS: AANMELDEN:

pastor Marlène Visschers 26 mei en 2 juni 2005 15.00-17.00 u. € 12,00 minimaal 6 tot 19 mei 2005

Gespreksgroep ’Omgaan met verdriet‘

mers dat aangeven, worden er daarna nog vervolgbijeenkomsten aangeboden. Belangstellenden wordt verzocht vooraf persoonlijk contact op te nemen met pastor Marlène Visschers (Klooster: 043-4501741) BEGELEIDING: DATA: TIJD: KOSTEN: DEELNEMERS: AANMELDEN:

L E E R H U I S

Het bijbelse Pinksterverhaal

pastor Marlène Visschers dinsdag 12, 19 en 26 april; 3, 10, 17 en 24 mei 10.30 - 12.30 uur € 42,minimaal 8 tot 5 april 2005

‘Kruiswegen – Confrontaties’. . . . gesprekken met kunstenaars. In het kader van de expositie ‘Kruiswegen- Confrontaties’ in de Kloosterbibliotheek is er gelegenheid om op verschillende avonden met de individuele kunstenaars in gesprek te gaan. Elke avond zal de betreffende kunstenaar zijn geëxposeerde werk en zijn ideeën erover nader presenteren en kunnen bezoekers met hem/haar in gesprek gaan. Na de pauze zullen de bezoekers uitdrukkelijk betrokken worden bij het tentoongestelde werk. De avonden vinden enkel doorgang bij minimaal 8 deelnemers. Aanmelding vooraf is dus noodzakelijk! Op de volgende avonden zullen de volgende kunstenaars hun werk toelichten. Fons Haagmans Hans Kuijs WO 2 MAART: Sjef Biessen DI 8 MAART: Jos Berkers WO 9 MAART: Sjef Hutschemakers WO 16 MAART: Ton Slits DO 17 MAART: Magdalena Peltzer B E G E L E I D I N G : leden van het pastoraal team DATA: 28 februari, 1, 2, 8, 9, 16 en 17 maart 2005 PLAATS: in de Kloosterbibliotheek TIJD: 20.00 – 22.00 uur KOSTEN: € 5,- (incl. consumptie) D E E L N E M E R S : minimaal 8 A A N M E L D E N : tot 1 dag voor de bijeenkomst MA 28 FEBRUARI: DI 1 MAART:

…elkaar tot steun zijn bij het verwerken van verlies Voor wie onlangs of wat langer geleden een partner of vader, moeder, broer of zus verloor, is er in een reeks van 7 ochtendbijeenkomsten gelegenheid om met elkaar daarover in gesprek te gaan. Het is de bedoeling dat lotgenoten in een sfeer van vertrouwen en respect hun hart kunnen luchten, maar ook elkaar op weg helpen met goede raad en bemoediging. Vragen over God en de mogelijke betekenis van het geloof komen ook aan de orde. Na de eerste bijeenkomst waarin kennis met elkaar wordt gemaakt, starten we de reeks van 6 bijeenkomsten. Als de deelne-

Het Pastoraal Team Het pastoraal team van Klooster Wittem is aangesteld om binnen het geheel van Wittem de inhoudelijke ontwikkeling en coördinatie te verzorgen van datgene waar ‘Wittem’ voor staat: een gastvrije

ontmoetingsplaats, waar mensen hun veelal zoekend geloof en hun spiritualiteit ter sprake kunnen brengen, kunnen verdiepen en kunnen vieren. Daarin wordt het team zoveel mogelijk bijgestaan door

DRS. PHILIPPE CREMERS,

H O O F D PA STO R A A L T E A M

VENSTERS

>

E L S M E RT E N S , S E C R E TA R I A AT

LIC. JEANNINE DE CALUWE

>

>

PAT E R D R S . J A N H A F M A N S C S S R

DRS. MARLÈNE VISSCHERS-WOESTENBURG

>

>

JAARGANG 2 VOORJAAR 2005

de communiteit van paters en broeders redemptoristen. Bovendien zijn er ondersteunende diensten en vele vrijwilligers die hun medewerking verlenen.

3

L E E R H U I S

Kloostermiddag . . . op adem komen Wilt u in een rustige sfeer ‘even bijtanken’ of ‘op adem komen’? In de maanden maart, april, mei en juni bieden wij u, iedere tweede vrijdagmiddag van de maand, de gelegenheid om rust en bezinning te zoeken. Klooster en kloostertuin lenen zich hier uitstekend voor. Na ontvangst, met koffie of thee, wordt de middag ingevuld met o.a. muziek, een beeldmeditatie, samen bidden, het lezen van een bezinnende tekst, uitwisseling; maar ook met wandelen in de kloostertuin, of gewoon alleen maar stil zijn. Hebt u interesse om mee te doen met één of meerdere bijeenkomsten, dan bent u van harte welkom. BEGELEIDING: DATA: TIJD: KOSTEN:

leden van het Pastoraal Team iedere tweede vrijdag van de maanden maart 2005 tm juni 2005 14.30 - 16.30 uur € 6,- per keer

Pastoraat in de parochie: de pastoraatsgroep . . . een toerustingscursus In steeds mindere mate beschikken parochies over een eigen pastoor die zijn volledige aandacht op de eigen geloofsgemeenschap kan richten. Dikwijls heeft hij ook de verantwoordelijkheid voor andere parochies. Dat heeft niet alleen consequenties voor de tijden van de liturgie, maar ook voor de catechese, de diaconie en de gemeenschapsopbouw. Het Leerhuis van Klooster Wittem biedt momenteel een cursus die de bedoeling heeft lekenvrijwilligers toe te rusten om de pastoor (of administrator) te ondersteunen in de ontwikkeling van het pastoraat in de parochie. Zo’n groep wordt een ‘pastoraatsgroep’ genoemd. Aan de orde komen recente culturele ontwikkelingen in de samenleving, recente veranderingen in de (Limburgse) kerk, de taken van een parochie, de eigen spiritualiteit, pastoraal leiderschap, communicatie en het pastoraal beleidsplan. Vanwege de procesmatige ontwikkeling veronderstelt de cursus deelname van minimaal 3 mensen uit de parochie en de pastoor (of administrator).

PA STO R A L E VO R M I N G BEGELEIDING: DATA:

Stervensbegeleiding en rouwbegeleiding

TIJD: KOSTEN: DEELNEMERS:

. . . . een toerustingscursus Het proces van sterven en rouwen trekt diepe sporen bij allen die ermee geconfronteerd worden. De bedoeling van deze avonden is om mensen die stervenden bezoeken en begeleiden, meer inzicht te geven in dit proces. Op deze wijze kunnen zij beter toegerust in gesprek gaan met de stervende en rouwende in zijn/haar omgeving. Aan de hand van achtergrondinformatie en praktijkvoorbeelden worden verschillende aspecten belicht van sterven en rouwen. De zes thema’s die aan bod komen zijn: ontwikkelingen rond sterven en dood, de gevoelswereld van de patiënt, ethische vraagstukken, kerkelijke en maatschappelijke rituelen, rouwverwerking en opvattingen rond leven-na-de-dood. Het eerste deel van de avond bestaat uit een inleiding. In het tweede deel is er ruim gelegenheid om onderling van gedachten te wisselen en tot verwerking van de stof te komen. BEGELEIDING: DATA: TIJD: KOSTEN: DEELNEMERS: AANMELDEN:

pastor Marlène Visschers maandag 18 en 25 april; 2, 9, 23 en 30 mei 2005 19.00 - 21.00 uur € 36,minimaal 8 tot 11 april

AANMELDEN:

Gebedsdiensten . . . een toerustingscursus Al vanouds bestaan er naast de eucharistie ook andere liturgische vieringen binnen de christelijke geloofsgemeenschap. Denk aan de vespers, de adventsmeditaties, etc. In de laatste tijd worden er meer en meer gebedsdiensten en woord- en communievieringen gehouden. Deze cursus is er op gericht om mensen die zich direct betrokken voelen bij de huidige ontwikkeling en zelf mee vorm willen geven aan gebedsdiensten, toe te rusten met kennis en vaardigheden. Daarom wordt in de cursus aandacht geschonken aan het zelfstandig samenstellen van een gebedsdienst; de verschillende soorten gebedsdiensten en de plaats van de H. Schrift daarin; het voorbereiden van de overweging en het maken van gebeden; de betekenis en plaats van symbolen; de inhoud van de woord- en communieviering; de keuze van geschikt materiaal. Er wordt gestreefd naar het ontwerpen van een paar modellen die direct te gebruiken zijn. BEGELEIDING: DATA: TIJD: KOSTEN: DEELNEMERS: AANMELDEN:

4

VENSTERS

pater Jan Hafmans en pastor Philippe Cremers maandag 23 en 30 mei, 6, 13, 27 juni en 4 juli 20.00 - 22.00 uur € 350,- per parochie minimaal 2 parochies tot 9 mei 2005

pater Jan Hafmans dinsdag 8, 15, 22 en 29 maart; 5 april en maandag 11, 18 en 25 april 2005 20.00 - 22.00 uur € 48,minimaal 8 tot 4 maart 2005

JAARGANG 2 VOORJAAR 2005

Deze rubriek laat de mogelijkheden zien voor georganiseerde groepen in een parochie (of cluster van parochies), voor verbanden van mantelzorgers of andere geïnteresseerde groepen. In overleg met u wordt het aanbod nader op uw groep afgestemd en wordt er een planning gemaakt. In principe moet de groep uit minimaal 8 en maximaal 12 personen bestaan.

Avondwake – een toerustingscursus Voor mensen in parochies of andere verbanden die op de vooravond van een uitvaart een wake houden en zich daarin verder willen bekwamen. Ruim aandacht wordt gegeven aan de specifieke context van zo’n viering, aan een verantwoorde opbouw en uitvoering. Toegewerkt wordt naar het zelfstandig samenstellen van een avondwake. 7 Avonden van telkens 2 uur. Min. 8 – max. 12 deelnemers

Leren lezen – een toerustingscursus Voor mensen die gevraagd zijn in een liturgische dienst de functie van lector / lectrice te vervullen. Inzicht en vaardigheid wordt aangeleerd in de opbouw van een liturgieviering en het verstaanbaar voordragen van teksten: lezingen, gebeden, mededelingen. 7 Avonden van telkens 2 uur. Min. 8 – max. 12 deelnemers

Betrokken bezoekwerk – een toerustingscursus Deze cursus kan in principe door iedereen die daar interesse in heeft, gevolgd worden. Of u nu een ‘volleerd’ huisbezoeker bent of gewoon de eerste stappen op het pad van huisbezoek wil zetten, met praktische oefeningen en rollenspel krijgt u handreikingen aangereikt voor zinvolle en betrokken gespreksvoering. 3 Bijeenkomsten van telkens 2 uur. Min. 8 – max. 12 deelnemers

dit via ‘bibliodrama’ te doen. Het gaat er dan niet om een stuk theater op de planken te zetten, maar om ‘al spelende’ je eigen leven tot verhaal te laten worden en je eigen bronnen te ontdekken. 3 Avonden van telkens 2 uur. Min. 6 deelnemers.

L E E R H U I S

CURSUSSEN ‘OP AANVRAAG’

CURSUSSEN ‘IN ONTWIKKELING’

Doopcatechese Het is een goede ontwikkeling dat er steeds meer mannen en vrouwen vanuit hun verbondenheid met het christelijke geloof met anderen daarover in gesprek willen gaan. Op deze manier willen sommigen van hen ook actief participeren in de voorbereiding van ( jonge) ouders op de doop van hun kind. Ten behoeve van christenen binnen een kerk of een andere geloofsgemeenschap die daarin een begeleidende rol willen vervullen, ontwikkelen wij een toerustingscursus. Naast het aanreiken van informatie over het ontstaan, de betekenis en de geschiedenis van het doopsel wordt er ook aandacht besteed aan de geloofsontwikkeling van de begeleider zelf. Ook het inoefenen van een doopgesprek via enkele elementaire gesprekstechnieken maakt deel uit van deze cursus.

Afscheidsrituelen Meer dan 30 % van alle uitvaarten in Zuid-Limburg beginnen niet meer in een kerk. Een toenemend aantal begrafenissen en crematies vindt plaats zonder dat er een priester of pastor bij betrokken is. Veel nabestaanden vragen toch om een waardig en persoonlijk afscheid van hun dierbare. Welke middelen zijn dan er voor handen? Welke rituelen, symbolen en gebaren staan er ter beschikking? In samenwerking met een uitvaartonderneming zijn wij bezig een toerustingscursus te ontwikkelen voor begrafenis- en crematieleiders rond afscheidsrituelen. Naast het verstrekken van informatie over het omgaan met dood en met rouw en verlies, gaan we op zoek naar zinvolle en troostende handelingen en rituelen voor mensen voor wie de afscheidsrituelen van de institutionele kerk weinig of geen boodschap meer hebben.

Over verdriet en troost – een toerustingscursus Deze cursus is bedoeld voor huisbezoekers die mensen in een rouwsituatie willen begeleiden. Aan de orde komen vragen als ‘Wat is rouw?’ en ‘Wat gebeurt er met iemand die rouwt?’ In praktische oefeningen wordt er vervolgens gewerkt aan de grondhouding en vaardigheden van de ‘rouwbegeleider’. 4 Bijeenkomsten van telkens 2 uur. Min. 8 – max. 12 deelnemers

Bibliodrama – spiritualiteit in spel Bijbelverhalen gaan vaak over de meest essentiële thema’s die in een mensenleven spelen. Over het kwade, over wanhoop, onmacht; maar ook over het weer ‘zien zitten’, over nieuwe perspectieven. Aan mensen die hun eigen levensvragen willen spiegelen aan oude en hoopvolle verhalen wordt de mogelijkheid geboden

BOVENDIEN

Voor (semi-)professionele instellingen Klooster Wittem kan op het gebied van zingevingsvragen en levensbeschouwelijke en religieuze thema’s ook voor (semi-) professionele instellingen een cursusmatig aanbod verzorgen. Zo volgden de werknemers van een uitvaartonderneming een toerustingscursus rond rouwverwerking, mantelzorgers van het Rode Kruis uit de regio Maastricht een mini-cursus ‘Stervensbegeleiding’ en verpleegkundigen van de afdelingen neurologie en (neuro)chirurgie van het Atrium Heerlen de cursus ‘Omgaan met sterven(den).’ Wilt u meer hierover weten? Neem dan contact op met de teamleider, Philippe Cremers.

JAARGANG 2 VOORJAAR 2005

VENSTERS

5

Kloosterbibliotheek Wittem K L O O S T E R B I B L I O T H E E K

Lunfardo Tango, in de naam van de Argentijnse onderwereld !

‘Muziek op Maandag’, NIEUWE REEKS CONCERTEN IN KLOOSTERBIBLIOTHEEK WITTEM

Al enige jaren organiseert Fanfare Kunst en Vriendschap uit PartijWittem de ‘Muziekdagen Wittem’, een reeks licht klassieke en interessante concerten die in de regio een groeiende schare belangstellenden trekt. Vorig jaar is men begonnen met verschillende van die concerten op maandag te programmeren. Dat beviel zo goed dat men besloten heeft de ‘Muziekdagen Wittem’ om te dopen in ‘Muziek op Maandag’. Bedoeling is om in principe minstens eenmaal per maand, op een maandag, een concert te organiseren. Uit de hiernavolgende presentatie zal u duidelijk worden dat het de Fanfare Kunst en vriendschap ‘menens’ is. Veel variatie, spreiding over het hele voorjaar en, vooral: kwalitatief hoogstaand. Zo kunt u luisteren naar heerlijke tangomuziek, naar Poolse koorzang die tot de wereldtop behoort, naar internationaal getinte blaasmuziek, naar uitzonderlijke bajan-(knopaccordeon)muziek, pianomuziek, en slavisch/byzantijnse koorzang. Maar let op: niet alle concerten vinden plaats in de Kloosterbibliotheek, een deel zal ook uitgevoerd worden in de Kloosterkerk. Veel plezier! De verantwoordelijkheid voor de inhoudelijke en organisatorische ontwikkeling van de Kloosterbibliotheek ligt in handen van Frans Meijers en Philippe Cremers. Monique Rompen is verantwoordelijk voor beheer van de Gerarduszaal. Mocht u de Kloosterbibliotheek voor een activiteit willen huren, stelt u zich dan in verbinding met Frans Meijers via het centrale telefoonnummer 043-4501741 of per e-mail [emailprotected]. > FRANS MEIJERS,

O R G A N I S AT I E

MONIEQUE ROMPEN,

VENSTERS

KLOOSTERBIBLIOTHEEK

>

BEHEER GERARDUSZAAL

6

Tik op internet de naam Lunfardo in en je krijgt enkele honderden pagina’s voorgeschoteld. Het geeft al aan dat er iets bijzonders met dat woord aan de hand is. We vatten het in één zin samen: Lunfardo is eigenlijk de taal van de Argentijnse onderwereld. En wie tegenwoordig aan Argentinië denkt, denkt – met dank aan Máxima - bijna automatisch aan de tango. Lunfardo is echter ook de naam van het Akense kwartet muzikanten die zich volledig hebben toegelegd op de ‘tango nuevo’. Niet alleen de traditionele, soms wat ‘zoetige’ tango, maar juist ook de spannende, een beetje agressieve ‘tango nuevo’. Centraal daarbij staat de muziek van Astor Piazolla, in feite de grondlegger van de ‘tango nuevo’. Het hele spectrum komt aan bod. Johanna Schmidt van Lunfardo zegt het als volgt: „Es ist eine Musik, deren emotionales Spektrum zwischen Leidenschaft und Agressivität, Erotik, Hingabe, aber auch Verletztheit und tiefer Einsamkeit liegt“. Lunfardo bestaat uit Johanna Schmidt (viool), Alfred Krauss (acoordeon), Wolfgang Bartsch (bas) en Stefan Kremer (slagwerk). Kaarten verkrijgbaar en te reserveren aan de receptie van het klooster (045-4501741). E N T R E E € 8,00 D A T U M Maandag 7 maart 2005, 20.15 uur, P L A A T S Kloosterbibliotheek.

Koor van de Adam-MickiewicUniversiteit uit Poznan Poolse koorzang van absolute wereldklasse ! Soms vindt er zo’n wondertje plaats. Want laten we eerlijk zijn: het is natuurlijk niet zo alledaags dat een koor dat speciaal door Hillary Clinton wordt uitgenodigd, dat in de St.-Patrickskathedraal zingt, en dat de muzikale opening verzorgd bij de ingebruikname van de ‘zone nul’ (de zone van het zwijgen en van de stilte) van het World Trade Centre in New York, op een maartse maandagavond in de Kloosterkerk van Wittem komt zingen. Dit koor van de muziekuniversiteit in Poznan bestaat uit een veertigtal jonge zangers/zangeressen, die een repertoire brengen dat gekenmerkt wordt door hedendaagse koorcomposities van Poolse componisten. Het koor staat sinds 1996 onder leiding van Jacek Sykulski. De dirigent gaat uit van de stelling dat de menselijke stem het meest volmaakte instrument is, waarmee men eigenlijk alle gevoelens kan uitdrukken. Het levert een uniek concert op, met een repertoire dat we slechts hoogstzelden in deze regio mogen beluisteren. Het koor trad inmiddels in vrijwel alle Europese landen en in Amerika op. En maakte overal een verpletterende indruk. Met moderne religieuze muziek, waarmee men ondanks de vele ellende die er in onze wereld is, vooral hoop uit wil uitzingen. Het verwacht een concert te worden dat u nog lang zal bijblijven! Kaarten verkrijgbaar en te reserveren aan de receptie van het klooster (045-4501741). E N T R E E € 12,50 D A T U M Maandag 21 maart, 20.15 uur, P L A A T S Kloosterkerk.

JAARGANG 2 VOORJAAR 2005

Peter Caelen

Jubelend koper bij International Brass

Pianist Peter Caelen: ‘Zuiderlicht van 2005’ !

Een concertserie Muziek op Maandag zónder blaasmuziek is natuurlijk ondenkbaar. Na enkele jaren afwezigheid maakt het koperkwintet International Brass opnieuw zijn opwachting in Kloosterbibliotheek Wittem. De kenners weten dan meteen al dat ze deze avond moeten reserveren in hun agenda. International Brass doet zijn naam in alle opzichten eer aan, want het internationale gezelschap is elkaar trouw gebleven. De vijf muzikanten, afkomstig uit Duitsland, Engeland, Litouwen en Limburg (Nederland), zijn al heel wat jaartjes bij elkaar en de ontwikkeling gaat gestaag door. Inmiddels treedt het kwintet enkele tientallen keren op per jaar, staat er een uitstekende cd op hun naam, en heeft het ensemble een zeer succesvolle concertreis door enkele Oostbloklanden achter de rug. Reden temeer om met grote belangstelling uit te kijken naar dit concert, waarop International Brass een totaal vernieuwd programma voor het eerst zal uitvoeren. Een ‘must’ derhalve voor de vele blaasmuziekliefhebbers in onze regio! Kaarten verkrijgbaar en te reserveren aan de receptie van het klooster (045-4501741). E N T R E E € 8,00 D A T U M Maandag 18 april, 20.15 uur, P L A A T S Kloosterbibliotheek.

Ter introductie: tijdens het concert dat Peter Caelen begin januari gaf in Den Bosch werd hij door Philips uitgeroepen tot het ‘Zuiderlicht 2005’. Dat betekent dat de schijnwerpers dit jaar tijdens concerten, cd-producties en –presentaties, nadrukkelijk gericht staan op deze 29-jarige Limburgse pianist. U kunt zich dus wel voorstellen dat we oprecht verheugd zijn over zijn aanwezigheid in Wittem! Peter begon met pianospelen toen hij acht jaar was. Hij studeerde aan de conservatoria van Maastricht en Amsterdam, trok voor verdere studie onder meer naar Londen, en volgde tal van masterclasses. In 1994 won hij de eerste prijs van het bekende Prinses Christina Concours en in 2001 was hij finalist van het Johannes Brahms Wettbewerb in Portschach (Oostenrijk). Inmiddels heeft Peter Caelen veelvuldig als solist en kamermusicus in Nederland, België, Duitsland en Engeland opgetreden. Hij werkte samen met vele grote namen, is regelmatig op de concertzenders te beluisteren en was actief betrokken bij diverse cd’s. Lovende kritieken vielen hem ten deel. Kortom: Peter Caelen geldt als een van de meest talentvolle pianisten van de jonge generatie. In Wittem staat muziek van Medelssohn, Schönberg, Ludwig van Beethoven en Brahms op het programma. Kaarten verkrijgbaar en te reserveren aan de receptie van het klooster (045-4501741). E N T R E E € 8,00 D A T U M Maandag 6 juni, 20.15 uur, P L A A T S Kloosterbibliotheek.

Vladimir Kurylenko Vladimir Kurylenko, een artiest draagt liefde voor zijn land uit !

Sobornost Sobornost: eeuwenoude tradities in orthodoxe kerkmuziek

De Oekraïense musicus Vladimir Kurylenko laat op deze avond op ongeëvenaarde wijze horen hoe de bajan, een Russische knopaccordeon, moet klinken. Hij paart in zijn spel muzikaliteit en temperament aan technische verfijning. En maakt een reis door de tijd én over de hele wereld. Niet voor niets reikt zijn repertoire van Bach tot Piazolla. Zijn musettes klinken franser dan Frans, de jazz fris, maar het is toch vooral het Russisch/Oekraïens repertoire dat de aandacht trekt met meeslepend-melancholieke volksmelodieën, maar ook met muziek van componisten die speciaal voor dit bijzondere instrument muziek hebben geschreven. Kurylenko doet er alles aan om de goede muzikale tradities uit zijn land te behouden. Hij verzamelt, speelt en produceert muziek die in de maalstroom van de commercie verloren dreigt te gaan. Vladimir speelt huis-, tuin-, kroeg- en theaterconcerten en was speciale gast bij de heropening van Carré in Amsterdam, afgelopen november. Hij geldt als een regelrechte attracties op vele tangobals in ons land. Kurylenko is zeer geëngageerd en besteedt veel aandacht en geld aan de ondersteuning van projecten in zijn land. Kaarten verkrijgbaar en te reserveren aan de receptie van het klooster (045-4501741). E N T R E E € 8,00 D A T U M Maandag 23 mei, 20.15 uur, P L A A T S Kloosterbibliotheek.

Sobornost is een oud-Russisch woord dat zoveel betekent als saamhorigheid, vriendschap en eendracht. Het slavisch/byzantijns koor Sobornost werd in 1998 opgericht en is sindsdien bijzonder succesvol, en een geliefd en veelgevraagd ensemble geworden in Nederland en de Duitse en Belgische grensregio. Centraal in de muziek van Sobornost staat de intentie om muziek ‘vanuit het hart’ te brengen. De ene keer ingetogen en smekend, de andere keer jubelend en juichend. De liturgie van het orthodoxe christendom wordt al meer dan duizend jaar volgens vaste tradities opgedragen. De opkomst van de Russisch orthodoxe kerkmuziek die altijd a capella wordt gezongen, is de laatste tien jaar enorm. In groot contrast met de kerkmuziek staan de vele schitterende Oost-Europese volksliederen dit het koor op het repertoire heeft staan. Sobornost werd opgericht door de dirigente van het koor, Francoise Aarts-Thissen. De meeste werken die Sobornost tijdens haar concerten brengt, zijn door de dirigente gearrangeerd. Eén ding lijkt al vast te staan: Sobornost zorgt voor een waardige, sfeervolle afsluiting van de voorjaarsconcertserie ‘Muziek op Maandag’ in Wittem. ENTREE € 8,00 D A T U M Maandag 4 juli, 20.15 uur, P L A A T S Kloosterkerk.

JAARGANG 2 VOORJAAR 2005

VENSTERS

7

K L O O S T E R B I B L I O T H E E K

International Brass

Charisma K L O O S T E R B I B L I O T H E E K

B I L L G AT E S

Reeks lezingen in het kader van het Soeterbeeck Programma in samenwerking met Fontys Hogescholen en Klooster Wittem. De fascinatie voor charismatische personen begint heel eenvoudig: je gaat luisteren en blijft luisteren. Maar het verklaren van deze fascinatie is ingewikkeld. Een originele boodschap alleen is niet voldoende. De presentatie is minstens even belangrijk. De leider moet hierbij de tijdgeest aanvoelen om zijn publiek aan te spreken. Maar is charisma te leren? Charismatische personen voelen zichzelf vaak instrument van een hoger doel of een hogere macht. Of je het nu een gave noemt of een eigenschap, met charisma wordt meer bedoeld dan populariteit. Charisma is zeldzaam en maakt uitzonderlijke krachten los waardoor je iemand als leider herkent.

J O H N F. K E N N E DY

De fascinatie van leiders

Wortelt het aura dat sommige personen uitstralen in hun buitengewone talenten, of is het een product van groepsdynamiek? De tweede avond zal dr. Dick Pels, tot voor kort hoogleraar socilogie an communicatiestudies aan Brunel University in West London en momenteel freelance publicist en politiek commentator, aan de hand van onderzoek naar het unieke verschijnsel van Pim Fortuyn trachten deze vraag te beantwoorden.

Bij John F. Kennedy wordt het zeer gewaardeerd maar bij Adolf Hitler wordt dezelfde eigenschap afgeschilderd als een ‘trucje’ waardoor zijn ware aard verborgen bleef. Het management in het bedrijfsleven en ook van andere grote organisaties heeft vaak meer maatschappelijke invloed dan de politiek. Als een president-directeur zijn medewerkers met zijn charisma achter zijn visie krijgt, kan hij meer veranderen in de wereld dan menig regeringsleider. Maar zijn visie valt op den duur in allerlei overlegorganen van leiding en medewerkers ten prooi aan bureaucratie en regelzucht. Deze maken verandering en vernieuwing van de organisatie steeds moeizamer. Een charismatische leider kan dan opnieuw wonderen verrichten.

In tegenstelling tot de politiek zijn in het bedrijfsleven theorieën over charisma en leiderschap altijd populair gebleven. Prof. dr. René ten Bos, bijzonder hoogleraar filosfie in verband met bedrijfswetenschappen aan de RU Nijmegen en cursusontwikkelaar en adviseur van het opleidings- en adviesbureau Schouten en Nelissen bespreekt twee stromingen. In Amerika wordt leiderschap gekoppeld aan dienstbaarheid en democratie maar in Europa gaat het over charisma en totalitarisme.

Charisma is zeldzaam en maakt uitzonderlijke krachten los

8

VENSTERS

Is charisma een manneneigenschap? In het religieuze domein is dit niet vol te houden. Tijdens de eerste avond vergelijkt dr. Mirjam de Baar, historica en universitair docent ‘geschiedenis van het christendom’ aan de Rijksuniversiteit Groningen, Jomanda met een spiritueel leidster uit de zeventiende eeuw, Antoinette Bourignon. Het verhaal waarmee beiden hun volgelingen overtuigen vertoont opvallende overeenkomsten, net als de perfectie waarmee zij de media bespelen.

De aantrekkingskracht van charismatische leiders kan voortkomen uit zowel een maatschappelijke als een persoonlijke behoefte aan vernieuwing. De slotavond van deze lezingenreeks biedt korte lezingen van de hand van dr. Sjaak Koenis, universitair hoofddocent bij de Faculteit der Cultuurwetenschappen aan de universiteit Maastricht en dr. Marc de Kesel, verbonden aan het Heyendaal Instituut Nijmegen van de Radboud Universiteit en de Jan van Eyck Academy in Maastricht en publicist op het gebied van de continentale filosofie (Bataille, derrida, perniola, lacan, e.a.). Zij zullen na hun voordrachten in debat gaan over de huidige fascinatie voor charisma.

MARTIN LUTHER KING

PIM FORTUYN

In de politiek heeft Pim Fortuyn Nederland de grote kracht van charisma laten voelen. Hij trok met zijn flamboyante optreden niet alleen massaal kiezers naar zich toe, maar zette ook taboes op de politieke agenda. Was hij niet vermoord, dan had hij de machtsverhoudingen stevig gewijzigd. Ook in de politiek is de waardering voor charisma ambivalent.

GANDHI

Deze lezingenreeks onderzoekt drie gebieden waar charisma zich prominent manifesteert: religie, politiek en bedrijfsleven. Charisma vindt zijn oorsprong in religie en spiritualiteit. Profeten en heiligen zijn vaak charismatische spirituele leiders. Vele geestelijken met grote invloed op hun volgelingen hebben echter de reputatie van ketters en sekteleiders gekregen. De fascinatie die zij oproepen is verdacht want even irrationeel en onbeheersbaar als seksuele aantrekkingkracht.

De eerste drie avonden van de reeks zijn aan de drie bovengenoemde gebieden gewijd. Een deskundige spreker onderzoekt de speciale kenmerken van charisma in religie, politiek en bedrijfsleven, bespreekt voorbeelden van charismatische leiders maar ook van charlatans, en gaat in op de huidige betekenis van charisma. Na een lezing volgt een interview met de spreker. De slotavond biedt korte lezingen en een debat over de huidige fascinatie over charisma.

DATUM

ENTREE

JAARGANG 2 VOORJAAR 2005

Donderdagen 3 en 10 maart, maandag 14 maart en dinsdag 22 maart 2005, 19.30 - 21.45 u. € 9,00 in voorverkoop, passe-partout € 32,00. Aan de kassa € 10,00.

Ruysdael Kwartet

Als meervoudig prijswinnaar bij verschillende internationale concoursen behoort het Ruysdael Kwartet tot de meest veelbelovende jonge strijkkwartetten in Europa. In 1996 ontmoetten de leden elkaar op het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Het kwartet trad op in Engeland, Duitsland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk en de Verenigde Staten. Tijdens deelname aan de 'Internationale Sommerakademie Prag-Wien-Budapest' won het kwartet achtereenvolgens de Bela Bartók Prijs, de Alban Berg Prijs en de Tomastik-Infeld Prijs. Het Ruysdael Kwartet is tevens winnaar van het 'Charles Hennen Internationaal Kamermuziek-concours 2000' en werd onderscheiden op het 'Concours International de Quatuor à Cordes 2001' in Bordeaux. In 2002 wonnen zij de Persprijs en de AVRO-prijs van de Vriendenkrans van het Concertgebouw. Ze kregen lessen van het Amadeus-, het Bartók-, het Cleveland- en het Hagen Kwartet en ook van het Quatuor Mosaïques. Sinds 2002 volgt het Ruysdael Kwartet de strijkkwartetopleiding bij het Alban Berg Kwartet aan de Hochschule für Musik te Keulen. In het kader van de expositie ‘Kruiswegen – Confrontaties’ zullen zij deze avond ‘Die sieben letzte Worte unserer Erlösers am Kreuze’ van Joseph Haydn en opus 131 van Ludwig van Beethoven ten gehore brengen. ‘Die sieben letzte Worte’ bestond in eerste instantie uit een cyclus van zeven op zichzelf staande sonates die Haydn schreef voor de kerk van Santa Cueva in Cádiz. Uitvoering

K L O O S T E R B I B L I O T H E E K

Strijkkwartetten

vond plaats tijdens Pasen in 1786 ter herdenking aan de aardbeving aldaar, het jaar daarvoor. De componist maakte er later een oratorium van en een versie voor een strijkkwartet uit negen delen. Opus 131 werd door Beethoven geschreven als dank aan Joseph von Stutterheim. Deze baron had zich nogal ingespannen om Beethoven’s neef Karl, een goede start in het leger te laten maken. Kaarten verkrijgbaar en te reserveren aan de receptie van het klooster (045-4501741). D A T U M Dinsdag 15 maart 2005, 20.00 u. E N T R E E € 17,00

Párkányi Kwartet In 1976 vormden István Párkányi, Heinz Oberdorfer en Ferdinand Erblich samen met cellist Stefan Metz het Orlando Strijkkwartet. In nauwe samenwerking met een van de grote meesters uit het vak, Sándor Vegh, ontwikkelde het kwartet zijn muzikale en artistieke zeggingskracht. De New York Times schaarde het Orlando Kwartet onder 's werelds beste kwartetten. Ze kregen een contract bij Philips aangeboden en ontvingen twee keer een Grand Prix du Disque. In 1984 gingen de leden van het kwartet hun eigen weg, maar gelukkig werd het kwartet met de komst van de zeer getalenteerde cellist Michael Müller nieuw leven ingeblazen, onder de naam Párkányi Kwartet. Het kwartet zal deze avond o.a. werken van Mozart, Brahms en de ‘Bagatellen’ van Webern voor u spelen. Kaarten verkrijgbaar en te reserveren aan de receptie van het klooster (045-4501741). D I N S D A G 17 mei 2005, 20.00 u. ENTREE € 17,00

Ex bibliotheca Wittemiensi In het kader van het Geradus-jubileumjaar heeft de musicoloog en organist dr. H. van Dijk de laatste jaren het muziekarchief van de redemptoristen onderzocht en gecatalogiseerd. Daarbij stootte hij op interessante composities die in de loop der jaren in Wittem zijn gecomponeerd en waarmee liturgie en feesten werden opgeluisterd. Medio oktober jl. werden deze werken voor het eerst voor een groter publiek ten gehore gebracht. Werken van onder andere p. J. Haagh (1857-1919), br. Anselmus (1881-1946), p. J. Elgershuizen (1917-2003) en de stichter van de Congregatie van de Redemptoristen

Alfonsus de Liguori (1696-1787) werden uitgevoerd en maakten diepe indruk. Zondag 13 maart zal bij gelegenheid van de presentatie van een CD van deze werken opnieuw een concert gegeven worden. Met medewerking van mannenkoor ‘Lauwerkrans’ en het koperensemble van de fanfare ‘Kunst en Vriendschap’ van Partij zullen Marijke Eliveld (mezzo-sopraan), Frans Kokkelmans (bariton), Inigo van Beurden (viool) en Hans van Dijk (orgel) werken spelen ‘ex bibliotheca Wittemiensi’ - uit de bibliotheek van Wittem-.

JAARGANG 2 VOORJAAR 2005

DATUM ENTREE

Zondag 13 maart 2005, 20.00 u. Kloosterkerk € 6,00

VENSTERS

9

K A L E N D E R

Kalender Datum Activiteit

Plaats

Organisatie

Kunstenaar Fons Haagmans

Kloosterbibliotheek

Klooster Wittem

01-mrt-05 02-mrt-05 03-mrt-05

Kunstenaar Hans Kuijs Kunstenaar Sjef Biessen Lezing 'Charisma'

Kloosterbibliotheek Kloosterbibliotheek Kloosterbibliotheek

06-mrt-05 07-mrt-05 08-mrt-05 09-mrt-05 10-mrt-05 11-mrt-05 12-mrt-05 13-mrt-05

Kruiswegententoonstelling Muziek op Maandag Kunstenaar Jos Berkers Kunstenaar Sjef Hutschemakers Lezing 'Charisma' Kloostermiddag 'Op adem komen…' Heropening boekhandel 'De Wegwijzer' Kruiswegententoonstelling Concert 'Ex bibliotheca Wittemiensi' Lezing 'Charisma' Ruysdaal Kwartet Kunstenaar Ton Slits Bezinningsbijeenkomst (besloten) Kunstenaar Magdalena Peltzer Start preekgroep H.E. Johannes Passion Kruiswegententoonstelling Muziek op Maandag Lezing 'Charisma'

Kloosterbibliotheek Kloosterbibliotheek Kloosterbibliotheek Kloosterbibliotheek Kloosterbibliotheek Leerhuis Kloosterbibliotheek Kloosterbibliotheek Kloosterkerk Kloosterbibliotheek Kloosterbibliotheek Kloosterbibliotheek Kloosterbibliotheek Kloosterbibliotheek Leerhuis Kloosterkerk Kloosterbibliotheek Kloosterkerk Kloosterbibliotheek

Klooster Wittem Klooster Wittem Soeterbeeck Programma i.s.m.Fontys Hogescholen en Klooster Wittem Klooster Wittem Fanfare 'Kunst en Vriendschap' Klooster Wittem Klooster Wittem Soeterbeeck Programma Klooster Wittem Klooster Wittem Klooster Wittem Klooster Wittem Soeterbeeck Programma St. Strijkkwartetten Nederland Klooster Wittem Kringwerk Geleen Klooster Wittem Klooster Wittem Vocaal Ensemble Arabesque Klooster Wittem Fanfare 'Kunst en Vriendschap' Soeterbeeck Programma

Kloostermiddag 'Op adem komen…' Start gespr.groep 'Omgaan met verdriet' Muziek op Maandag Start crs. Stervenbegeleiding Start Leeskring

Leerhuis Leerhuis Kloosterbibliotheek Leerhuis Leerhuis

Klooster Wittem Klooster Wittem Fanfare 'Kunst en Vriendschap' Klooster Wittem Klooster Wittem

Bedevaartsdag Kloostermiddag 'Op adem komen…' Párkányi Kwartet Muziek op Maandag Start crs. Pastoraatsgropep

Klooster Wittem Leerhuis Kloosterbibliotheek Kloosterbibliotheek Leerhuis

Klooster Wittem Klooster Wittem St. Strijkkwartetten Nederland Fanfare 'Kunst en Vriendschap' Klooster Wittem

Bedevaartsdag Rondleiding (besloten) Muziek op Maandag Kloostermiddag 'Op adem komen…' Bedevaartsdag Rondleiding (besloten) Rectoraatsfeest Rondleiding (besloten) Internationale CSsR-dag Dag voor religieuzen Stertocht Rondleiding (besloten)

Klooster Wittem Klooster Wittem Kloosterbibliotheek Leerhuis Klooster Wittem Klooster Wittem Klooster Wittem Klooster Wittem Klooster Wittem Klooster Wittem Klooster Wittem Klooster Wittem

Klooster Wittem Klooster Wittem Fanfare 'Kunst en Vriendschap' Klooster Wittem Klooster Wittem Klooster Wittem Klooster Wittem en rectoraat Partij Klooster Wittem Klooster Wittem en Redemptoristen Nederland Klooster Wittem Klooster Wittem en St. Pelgrimswegen en Voetpaden Klooster Wittem

Bedevaartsdag Kunst in het klooster Gerardus revisited Gerardus revisited Rondleiding Gerardus revisited

Klooster Wittem Kloosterbibliotheek Gerarduszaal Gerarduszaal Klooster Wittem Gerarduszaal

Klooster Wittem Klooster Wittem en Redemptoristen Nederland Klooster Wittem Klooster Wittem Klooster Wittem Klooster Wittem

FEBRUARI 28-feb-05

MAART

14-mrt-05 15-mrt-05 16-mrt-05 17-mrt-05

19-mrt-05 20-mrt-05 21-mrt-05 22-mrt-05

APRIL 08-apr-05 12-apr-05 18-apr-05 21-apr-05

MEI 05-mei-05 13-mei-05 17-mei-05 23-mei-05

JUNI 04-jun-05 05-jun-05 06-jun-05 10-jun-05 12-jun-05 18-jun-05 19-jun-05 21-jun-05 23-jun-05 25-jun-05 26-jun-05

JULI 03-jul-05 04-jul-05 05-jul-05 06-jul-05

10

VENSTERS

JAARGANG 2 VOORJAAR 2005

Plaats

Organisatie

07-jul-05 08-jul-05 10-jul-05 11-jul-05 12-jul-05

Gerardus revisited Gerardus revisited Kunst in het klooster Gerardus revisited Gerardus revisited Rondleiding

Gerarduszaal Gerarduszaal Kloosterbibliotheek Gerarduszaal Gerarduszaal Klooster Wittem

Klooster Wittem Klooster Wittem Klooster Wittem en Redemptoristen Nederland Klooster Wittem Klooster Wittem Klooster Wittem

13-jul-05 14-jul-05 15-jul-05 17-jul-05 18-jul-05 19-jul-05

Gerardus revisited Gerardus revisited Gerardus revisited Kunst in het klooster Gerardus revisited Gerardus revisited Rondleiding Gerardus revisited Gerardus revisited Fuchsiatentoonstelling Fuchsiatentoonstelling Fuchsiatentoonstelling Fuchsiatentoonstelling Kunst in het klooster Rondleiding Kunst in het klooster

Gerarduszaal Gerarduszaal Gerarduszaal Kloosterbibliotheek Gerarduszaal Gerarduszaal Klooster Wittem Gerarduszaal Gerarduszaal Kloostertuin Kloostertuin Kloostertuin Kloostertuin Kloosterbibliotheek Klooster Wittem Kloosterbibliotheek

Klooster Wittem Klooster Wittem Klooster Wittem Klooster Wittem en Redemptoristen Nederland Klooster Wittem Klooster Wittem Klooster Wittem Klooster Wittem Klooster Wittem Fuchsiavereniging Fuchsiavereniging Fuchsiavereniging Fuchsiavereniging Klooster Wittem en Redemptoristen Nederland Klooster Wittem Klooster Wittem en Redemptoristen Nederland

Klooster Wittem Kloosterbibliotheek Leerhuis Leerhuis Klooster Wittem Leerhuis Leerhuis Leerhuis Kloosterbibliotheek Kloosterkerk Leerhuis Leerhuis Klooster Wittem Leerhuis Leerhuis Leerhuis Kloosterbibliotheek Kloosterkerk Leerhuis Leerhuis Klooster Wittem Leerhuis Leerhuis Leerhuis Kloosterbibliotheek Kloosterkerk Klooster Wittem

Klooster Wittem Klooster Wittem en Redemptoristen Nederland Klooster Wittem Klooster Wittem Klooster Wittem Klooster Wittem Klooster Wittem Klooster Wittem Klooster Wittem en Redemptoristen Nederland Klooster Wittem Klooster Wittem Klooster Wittem Klooster Wittem Klooster Wittem Klooster Wittem Klooster Wittem Klooster Wittem en Redemptoristen Nederland Klooster Wittem Klooster Wittem Klooster Wittem Klooster Wittem Klooster Wittem Klooster Wittem Klooster Wittem Klooster Wittem en Redemptoristen Nederland Klooster Wittem Klooster Wittem

20-jul-05 21-jul-05 22-jul-05 23-jul-05 24-jul-05 26-jul-05 31-jul-05

K A L E N D E R

Datum Activiteit

AUGUSTUS 02-aug-05 07-aug-05 08-aug-05 09-aug-05 10-aug-05 11-aug-05 12-aug-05 14-aug-05 15-aug-05 16-aug-05 17-aug-05 18-aug-05 19-aug-05 21-aug-05 22-aug-05 23-aug-05 24-aug-05 25-aug-05 26-aug-05 28-aug-05 30-aug-05

Rondleiding Kunst in het klooster Open Kunstateliers Open Kunstateliers Rondleiding Open Kunstateliers Open Kunstateliers Open Kunstateliers Kunst in het klooster Klankbeeldmeditatie Open Kunstateliers Open Kunstateliers Rondleiding Open Kunstateliers Open Kunstateliers Open Kunstateliers Kunst in het klooster Klankbeeldmeditatie Open Kunstateliers Open Kunstateliers Rondleiding Open Kunstateliers Open Kunstateliers Open Kunstateliers Kunst in het klooster Klankbeeldmeditatie Rondleiding

JAARGANG 2 VOORJAAR 2005

VENSTERS

11

Kruiswegen - Confrontaties K L O O S T E R B I B L I O T H E E K

Expositie van kruiswegen van Limburgse kunstenaars In onze christelijke cultuur is de kruisweg van Jezus van Nazareth altijd een belangrijke bron van inspiratie geweest voor kunstenaars. Niet enkel als een gebeurtenis die op een beeldende wijze vorm gegeven kan worden, maar meer nog als een bijna archetypisch beeld van de wijze waarop mensen slachtoffer kunnen worden van wat in een bepaalde tijd of cultuur als onrecht of onverdraaglijk wordt ervaren. De kruisweg van Jezus van Nazareth is beeld van de vele kruiswegen die mensen vandaag de dag moeten gaan. Deze tentoonstelling van een zevental bekende Limburgse kunstenaars wil de spanning die zo’n kruisweg in een mensenleven, in een cultuur oproept, tot verbeelding brengen. De kruisweg als confrontatie tussen individu en gemeenschap, als confrontatie tussen leven en dood, als confrontatie tussen eenzaamheid en betrokkenheid, als confrontatie tussen arm en rijk, als confrontatie tussen ziek en gezond, als confrontatie tussen het bekende en onbekende. Op een hun geheel eigen, eigenwijze wijze verbeelden en verwijzen de kunstenaars Jos Berkers, Sjef Biessen, Fons Haagmans, Sjef Hutschemakers, Hans Kuijs, Magdalena Peltzer en Ton Slits naar de kruisweg. Enkel al een eerste aanblik maakt duidelijk dat het hier niet meer enkel of zozeer gaat om de 14 kruiswegstaties zoals we die kennen uit de christelijke traditionele, anekdotische schilderkunst. Veeleer worden thema’s die door de kruisweg van Jezus worden opgeroepen opnieuw aan de orde gesteld in nieuwe verbeeldingen. Cultureel en historisch gezien een spannende onderneming want, kunnen die thema’s overeind blijven wanneer bijvoorbeeld, zoals bij sommige kunstenaars, het religieus ijkpunt (de mens Jezus) wordt losgelaten? (En natuurlijk ook

12

VENSTERS

artistiek gezien een spannende onderneming want, kunnen (post-)moderne, soms abstracte verbeeldingen de kruiswegthema’s op een zodanige wijze tot leven brengen dat ze dezelfde (zeggings)kracht hebben als hun herkenbare voorgangers?) Of wat te denken van ‘actualisering’? Ligt daarin niet het gevaar van trivialisering van het humane en het religieuze opgeslagen..? Tegelijkertijd confronterende en bijna filosofische vragen die worden losgeweekt na een snelle, eerste aanblik op de expositie. En vervolgens: wat gebeurt er met mij, wat voel ik, wat ervaar ik bij nadere aanschouwing van deze kunstwerken? Wat ‘zeggen’ ze (tegen) mij, wat wordt er wakker geroepen aan herinneringen? Met welke ervaringen word ik geconfronteerd? Verdriet, pijn, eenzaamheid, hoop, verlangen? In het kader van deze expositie is het mogelijk om op verschillende avonden met de individuele kunstenaars in gesprek te gaan. Zie hiervoor het kopje ‘Kruiswegen – Confrontaties’, onder ‘Leerhuis’. (blz. 3) De tentoonstelling is in genoemde periode elke zondag geopend van 10.30 tot 16.30 u. Toegangsprijs € 1,50 (inclusief gidsje). In het kader van de expositie ‘Kruiswegen – Confrontaties’ zal het Ruysdael Kwartet tijdens haar concert op dinsdag 15 maart om 20.00 in de Kloosterbibliotheek o.a. ‘Die sieben letzte Worte unserer Erlösers am Kreuze’ van Joseph Haydn ten gehore brengen. ‘Die sieben letzte Worte’ bestond in eerste instantie uit een cyclus van zeven op zichzelf staande sonates die Haydn schreef voor de kerk van Santa Cueva in Cádiz. Uitvoering vond plaats tijdens Pasen in 1786 ter herdenking aan de aardbeving aldaar, het jaar daarvoor. De componist maakte er later een oratorium van en een versie voor een strijkkwartet uit negen delen. Toegangsprijs € 17,00. (Zie ook elders onder ‘Kloosterbibliotheek’.)

DATUM:

ENTREE

20 februari – 20 maart elke zondag geopend van 10.30 tot 16.30 u. € 1,50 (inclusief gidsje).

‘Kruiswegen – Confrontaties’ maakt deel uit van een activiteit van LINT, een samenwerkingverband van Klooster Wittem, Centrum de Kapel in Roermond, stichting Prisma te Venlo en het Franz Pfannerhuis te Arcen. LINT stelt zich ten doel kunst, religie en maatschappelijke thema’s opnieuw bij elkaar te brengen. Dat levert nogal eens verrassende momenten op. Het zijn ontmoetingen die te denken geven, inspireren of emoties oproepen. In Centrum de Kapel te Roermond vindt in deze periode de expositie ‘Kruiswegen – passie’ plaats en in de Jongerenkerk te Venlo de expositie ‘Kruiswegen – mensen op drift’.

JAARGANG 2 VOORJAAR 2005

Streek- en verzendboekhandel B O E K H A N D E L

B O E K H A N D E L

De Wegwijzer Beste lezers, Met deze uitgave willen we u weer op de hoogte brengen van de nieuwe titels die in het voorjaar verschijnen in ons aanbod en welke activiteiten er in onze winkel zullen plaatsvinden. Als u onze winkel bezoekt zult u als vaste klant merken dat we een transformatie hebben doorgemaakt. Sinds half februari hebben we nl. een geheel nieuwe inrichting. Na 10 jaar was het noodzakelijk geworden om met het toenemende aantal bezoekers en het zich steeds verder uitbreidend assortiment de ruimte opnieuw in te richten. We hopen dat het op deze manier in onze boekwinkel nog prettiger toeven is, dat het nog meer een plek is waar je met plezier en ongestoord op zoek kunt gaan naar het boek of de kaart die je allang zoekt. Hoewel ook nu al onze hernieuwde boekhandel geopend is, zal de officiële heropening plaatsvinden op zaterdag 12 maart om 11.00 u. Thijs Wöltgens zal samen met de rector van het klooster, pater Henk Erinkveld, die opening verrichten. Met de herinrichting van de winkel zal ook onze eigen website de lucht in gaan. Daarop kunt u wekelijks zien welke nieuwe titels er zijn verschenen en boeken bestellen:

D E N I E U W E I N R I C H T I N G VA N D E B O E K H A N D E L G E E F T V E E L OV E R ZICHT EN IS EEN PRETTIGE OMGEVING OM LEKKER TE NEUZEN.

NOTEERT U EVEN? SINDS KORT IS HET NIEUWE TELEFOONNUMMER VAN BOEKHANDEL ‘DE WEGWIJZER’

043-4502332

www.boekhandeldewegwijzer.nl. In maart doen we weer mee aan de jaarlijkse boekenweek. Deze vindt dit jaar plaats van 9 tot 19 maart en staat in het teken van de vaderlandse geschiedenis. In ons aanbod zult u het merken. En bij voldoende besteding aan boeken ligt voor u het boekenweekgeschenk klaar. We willen er ook nog even op wijzen dat we zoals elk jaar ook aan parochies en scholen het aanbod doen om boekendozen met Kinderbijbels te lenen voor Eerste Communie avonden. Tenslotte kunnen we het niet laten om enkele opvallende titels uit het voorjaarsaanbod naar voren te halen. 1. Het boek ‘Gedachtenisprentjes. Geschiedenis, vormgeving, functies, aanwijzingen voor samenstelling en ontwerp.’ werd in de vorige ‘Vensters’ afgebeeld met een verkeerde boekomslag. Dat hebben we nu rechtgezet! 2. ‘De Nieuwe Bijbel’. Afgelopen najaar werd de nieuwe Bijbelvertaling gepresenteerd, nu is er ook een ‘literaire editie’ verschenen.

Op zaterdag 12 maart zal Thijs Wöltgens (voorzitter College van bestuur Open Universiteit en voorzitter Kamer van Koophandel Zuid-Limburg) bij gelegenheid van de heropening van onze boekhandel een toespraak houden. Die zal om 11.00 u. plaatsvinden in onze monumentale Kloosterbibliotheek. Daarna zal hij samen met de rector van Klooster Wittem, p. Henk Erinkveld, de winkel officieel heropenen. U wordt van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn en onder het genot van een hapje en een drankje onze ‘nieuwe’ boekwinkel te bewonderen. Omstreeks 13.00 u. vindt deze plechtigheid een einde.

JAARGANG 2 VOORJAAR 2005

VENSTERS

13

SPIRITUALITEIT

B O E K H A N D E L

Boeken van Anselm Grün De benedictijn Anselm Grün is een veelgevraagd geestelijk raadsman en cursusleider voor meditatie, dieptepsychologische droomverwerking, vasten en contemplatie. Zijn boeken over spirituele thema’s zijn internationale bestsellers. Het geheim van zijn succes is dat hij de oude, spirituele kloostertraditie weet te vertalen voor de levenssituatie van de moderne mens.

> Rituelen voor lichaam en ziel

> Je eigen levensweg

Grün beschrijft in dit boek rituelen van uiterlijke en innerlijke reiniging die goed zijn voor lichaam en ziel en ons weer vrijuit laten ademhalen. Maar hij waarschuwt voor een overdreven en verkeerd opgevat “reinigingsfanatisme” en spoort ons aan om ook onze eigen schaduwkanten liefdevol te aanvaarden. Verschijnt maart 2005 P R I J S € 12,95

Je kunt getekend zijn door je relatie met je ouders. Verwondingen spelen zelfs in je huidige relaties door. Je hebt dan nooit geleerd te zijn wie je werkelijk bent. Maar het is mogelijk oude patronen te doorbreken en je eigen levensweg te vinden. Aan de hand van bijbelverhalen en sprookjes wijzen Grün en sociaal-pedagoge Maria-M. Robben een weg naar herstel. Verschijnt mei 2005 P R I J S € 17,90

> Vrienden Anselm Grün, die uit eigen ervaring en vanuit een brede consultatiepraktijk weet hoe belangrijk vriendschap is, spreekt in dit boek over de rijkdommen die in de vriendschap verborgen liggen. Hij laat zien hoe wij ons voor vrienden kunnen openstellen en geeft richtlijnen voor het blijvend koesteren van onze vriendschappen. Wie vrienden heeft, staat niet alleen in het leven. Maar het is een kunst om vriendschappen te onderhouden. Verschijnt maart 2005 P R I J S € 9,90

> Je eigen spiritualiteit ontdekken In dit boek zijn drie van de meest succesvolle boeken van Anselm Grün samengebracht: “Je eigen levensvreugde terugvinden”, “Een veilige schuilplaats” en “Kom naar de bron”. Het boek nodigt uit (opnieuw) vreugde te ontdekken in je leven. P R I J S € 18,95

> Vasten voor de Heer met een stil en ontvankelijk hart

> Op andere gedachten Anselm Grün geeft in dit boek verschillende methoden aan om negatieve denkpatronen te doorbreken. Hij put daarvoor uit de geschriften van de oude woestijnvaders, maar ook uit de moderne psychologie. Ook maakt hij gebruik van bijbelteksten en spreekwoorden. Die woorden kun je je eigen maken en integreren in je diepste wezen. Zo spoort de schrijver je aan om niet te berusten of lijdzaam af te wachten, maar om in actie te komen. Verschijnt april 2005 P R I J S € 12,90

14

VENSTERS

Meditatiecursussen worden dikwijls met vasten verbonden, om dieper te kunnen ingroeien in de stilte. Want midden van al het lawaai van onze dagen hebben velen er behoefte aan om de stilte te zoeken. Maar één aspect ontbreekt bij de hedendaagse éénstemmige lofprijzing op de stilte en het zwijgen: het zwijgen als opgave, als noodzaak om aan zichzelf te werken, om zichzelf te veranderen. Door het zwijgen vindt de mens de weg naar zichzelf, naar het gebed, naar God. P R I J S € 14,20

JAARGANG 2 VOORJAAR 2005

> Aanwezig onderweg

SPIRITUALITEIT

Keltisch-christelijke spiritualiteit voor vandaag

Joan Mueller Franciscus’ totale afwijzing van bezit, zijn radicale inzet voor armen en zijn overtuigde lof op de natuur en op God wekken spot, maar ook bewondering. Anderen sluiten zich bij hem aan om over heel West-Europa de boodschap van vrede en liefde te prediken. Een meeslepende historische roman over een figuur die tot de verbeelding spreekt. P R I J S € 19,75

> Ervaringen met de Levende Hans Bouma Hans Bouma schreef een persoonlijk boek over godservaring, over zijn ervaringen met de Levende. In poëzie en dichterlijk proza laat hij merken hoe je je hier zielswijd voor kunt openstellen. Een blikverruimend boek, voor mensen die vermoeden dat er meer is tussen hemel en aarde. Verschijnt april 2005 P R I J S € 14,90

Gerke van Hiele (red.) Het oeroude eilandje Iona aan de westkust van Schotland is een plek van bezinning en bezieling. Mensen die verlangen naar een wijze van geloven en leven die heilzaam en verbindend is, vinden daar richting voor hun levensweg. Het boek geeft een schets van de eigenheid van de Keltisch-christelijke traditie, het karakter van de huidige “Iona Community” als gemeenschap, en er wordt een aantal sporen aangegeven waarin deze traditie doorwerkt. Verschijnt april 2005 P R I J S € 14,50

B O E K H A N D E L

> Franciscus

> Moderne devoties Vrouwen over geloven

> Keltische spiritualiteit Een oud geloof met perspectieven voor de toekomst Ian Bradley Deze fascinerende studie richt zich op de geloofswereld van het Keltische christendom. De Kelten ontwikkelden een eigen vorm van spiritualiteit en theologie, die ook het kerk-zijn bepaalde. Hun geloof had een mystieke inslag, werd sterk beïnvloed door de Woestijnvaders en oriënteerde zich op de bijbel. De schrijver leidt de lezer van onze tijd binnen in een wereld van heiligen en geleerden, van monniken en pelgrims. Ook onderzoekt hij de cruciale thema’s van de Keltische traditie: de aanwezigheid van God in de schepping, het belang van de gemeenschap en de rol van kloosters als centra van onderwijs en zending en de plaats van verbeelding, kunst en poëzie. Deze optimistische, warme spiritualiteit verdient het om opnieuw bestudeerd te worden en in brede kring bekendheid te krijgen. De Kelten hebben onze tijd veel te bieden aan inspiratie en levenshouding. Dit boek is daarbij een boeiende en betrouwbare gids. P R I J S € 14,50

Manuela Kalsky, Ida Overdijk en Inez van der Spek (red.) De rol van religie staat met de komst van de islam volop ter discussie. “Moderne devoties” laat zien dat religie en geloof voor vrouwen inspiratie en zingeving kunnen betekenen. In persoonlijke essays schrijven vrouwen uit verschillende religieuze tradities over hun religiositeit als bron van hun maatschappelijke en creatieve identiteit. Met bijdragen van o.a. Naïma Azough, Tamarah Benima, Désanne van Brederode, Rémi van der Elzen, Margreet Fogteloo en Rosita Steenbeek. Verschijnt april 2005 P R I J S € 15,95

>Kom weer tot leven Het doordringen van het evangelie tot in onze diepste diepten Simone Pacot Simone Pacot put rijkelijk uit de Bijbel en uit tal van persoonlijke getuigenissen om licht te werpen op vijf wetten die in ons hart gegrift liggen: sluit geen enkel compromis met de dood; aanvaard de grenzen van het menszijn; laat je authentieke verlangens naar boven komen en ontdek je unieke taak in het leven; ontwikkel je innerlijke eenheid; neem de gaven aan van vreugde en vruchtbaarheid. Zo kan ieder de wegen verlaten die naar een vorm van dood leiden, en zijn leven weer op gang brengen en een tempel van de levende God worden. P R I J S € 24.50

JAARGANG 2 VOORJAAR 2005

VENSTERS

15

> Dichter bij het onuitsprekelijke

B O E K H A N D E L

Over geestelijke begeleiding voor en door pastores Gideon van Dam Hoe blijf je als pastor in contact met je Bron? En hoe kun je anderen die aan jouw zorg zijn toevertrouwd, dichter bij het Onuitsprekelijke brengen? Van Dam schreef een boek over de eigen spiritualiteit van pastores. Over de heilzame werking van geestelijke begeleiding voor hen die anderen begeleiden. Over concrete hulpmiddelen daarbij: de brief, het dagboek, geestelijke oefeningen en bijbellezen. Een boek voor pastores en anderen met een “gidsfunctie”. P R I J S € 18,90

Twaalf kruiswegstaties

> De Kruisweg

365 spirituele gedachten uit de belangrijkste geestelijke str0mingen en wereldreligies. Wijze woorden van de Boeddha, Rudolf Steiner, Moeder Theresa, Krisnamurti, Edith Stein, Jezus en vele anderen. Elke dag biedt de spirituele scheur kalender wijsheid en inspiratie uit alle windstreken. In de vorm van een treffend citaat of een diepzinnige gedachte. Verschijnt augustus 2005 P R I J S € 14,95

André Louf De christelijke gemeenschap van Rome en vele pelgrims gaan op Goede Vrijdag in het Collosuem te Rome op tocht langs de veertien staties van de Kruisweg. De bijbelse teksten van deze Kruisweg kwamen in 2004 uit het evangelie van Lucas. De paus nodigde dat jaar dom André Louf uit om de teksten van de overwegingen en gebeden te schrijven. U vindt ze in dit boek, geïllustreerd met de beelden uit de kruisweg van Hilde van Sumere. P R I J S € 12,95

> Als een nieuw begin van leven

> Geneesheiligen in de lage landen

Jezus’ Dood en Verrijzenis Ghis Thevissen, o.s.c. De schrijver van dit boek is kruisheer van de gemeenschap van Diest. Hij schreef enkele jaren geleden in zeven handzame delen meditaties voor de weekdagen van het hele jaar vertrekkend vanuit het evangelie van de dag. Deze boeken zijn aan hun tweede druk en nog verkrijgbaar. P R I J S € 15,00

Jo Claes, Alfons Claes en Kathy Vincke Tandpijn, depressie, epilepsie, nierstenen, griep, haaruitval, voedselvergiftiging, nachtmerries, krampen.... Welke heilige biedt hulp bij welke kwaal en waarom? De kwalen komen alfabetisch aan bod, met telkens een korte omschrijving van het leven en de legenden van de geneesheilige(n). Met schitterende illustraties. Verschijnt maart 2005 P R I J S € 29,95

> Levend bewijs Een spel van Jezus’ passie

> De schat van God Benoît Standaert In dit boek richt de auteur zich tot een jonge vrouw Natalie en legt hij haar uit wat het terugkeren naar de vreze Gods, waarvan de Psalmen bol staan, voor mensen van vandaag kan betekenen. De schrijver gaat uit van de verrassende stelling dat de zaligheid in het verschiet ligt voor diegenen die God vrezen. In onze tijd is dit een ongewoon uitgangspunt, maar de auteur slaagt erin om op een aansprekende manier duidelijk te maken dat het bijbelcitaat “Zalig wie de Heer vreest” ook vandaag zeer actueel is. Met bijbelse teksten en met de woestijnvaders gaat hij op weg om, samen met de lezer, de schat ontdekken die de vrees kan betekenen. P R I J S € 12,95

VENSTERS

> Een lijden, een weg Ida Guetens Dit boekje bevat poëtische bezinningen bij de staties van de kruisweg. De teksten zijn speciaal gemaakt om tijdens de liturgie ten gehore gebracht te worden en zo stof ter overweging te blijven. Alle teksten zijn door professionele stemmen ingesproken op cd, met passende begeleidende muziek op de achtergrond. boekje: P R I J S € 13,50; boekje + cd: P R I J S € 14,00

> Spirituele scheurkalender 2006

16

V E E RT I G DAG E N T I J D / PA S E N

Wiel Kusters Eén keer in de vijf jaar wordt in Tegelen in Limburg het passiespel opgevoerd: de emotionele gebeurtenissen uit de laatste dagen van het leven van Jezus. In “Levend bewijs” heeft Wiel Kusters voor de uitvoering in 2005 zijn eigen lyrische accenten geplaatst. Vooral in een aantal monologen is dat goed hoorbaar. Spreken en meditatie gaan daarin over in poëzie van het zuiverste water. Verschijnt maart 2005 P R I J S € 19,95

JAARGANG 2 VOORJAAR 2005

Om te lezen en gebruiken bij de veertigdagentijd > Lijdenstijd

B O E K H A N D E L

> Vasten smaakt naar meer

Meditaties Andries Zoutendijk P R I J S € 12,90

Verhalen over het vasten Jan Minderhoud (red.) P R I J S € 11,90

> Creatief vasten

> Enkel in zijn wonden

Culinair dagboek voor de veertigdagentijd

Gedichten voor de lijdenstijd en de viering van Pasen

Karel J. de Krijger P R I J S € 9,90

Rien van den Berg (red.) P R I J S € 9,20

> Opkomend gebed

LITURGIE / LIEDEREN

> Liederen voor de toekomst 50 liederen Marijke de Bruijne Er zijn liederen voor de viering, rond de gebeden, over vreugde, liefde en de Geest van God, over het kwaad, verdriet en de dood. Een aantal gaat over het vinden van geloofservaringen in het stadsleven en er zijn liederen die met de wetenschappelijke kennis van nu, op zoek gaan naar het blijvend geheim daarachter. Verschijnt april 2005 P R I J S € 12,50

> Alles wordt nieuw Verzamelbundel Hanna Lam en Wim ter Burg De bijbelliederen met teksten van Hanna Lam en melodieën van Wim ter Burg behoren tot de traditie van de godsdienstige vorming en opvoeding, en spelen een grote rol bij het onderwijs. In deze bundel zijn 120 liederen opgenomen met enkelvoudige melodie en gitaarakkoorden. P R I J S € 12,50

Voorbeden voor elk moment Gerard Kock Met behulp van de gebeden in dit boek valt voor vrijwel iedere liturgische bijeenkomst een voorbede te vinden door de kalender van het kerkelijk jaar te volgen. Ook kunnen de opgenomen teksten uitstekend fungeren als inspiratiebron bij het schrijven van eigen voorbeden. P R I J S € 18,50

> Hier gebeurt iets Woord- en communievieringen ( jaar A) Jacques Verhees Voor liturgische werkgroepen staan er in dit boek concrete suggesties waarmee men iets kan oproepen dat ook door anderen verstaan en doorleefd kan worden. Het aanbod bestaat uit zon- en hoogtijdagen van het liturgisch jaar A: thematische inleiding, openingsgebed, voorbede, zendingswoord, slotgebed en zegenwens. Woord- en communievieringen voor het B- en C-Jaar zijn reeds eerder verschenen. A-jaar P R I J S € 28,80; B-jaar P R I J S € 27,00; C-jaar P R I J S € 28,90

JAARGANG 2 VOORJAAR 2005

VENSTERS

17

> Schuilen achter namen

> Averbodes Jeugdbijbel

B O E K H A N D E L

Klein bijbels liedboek

De langverwachte nieuwe versie van Averbodes Jeugdbijbel. De mooiste bijbelverhalen uit het Oude en Nieuwe Testament, in een bevattelijke taal verteld voor kinderen vanaf 8 jaar. Met historische landkaarten en een “Wie is wie in de bijbel” als extra’s. Een ideaal geschenkboek voor eerste communie en vormsel! P R I J S € 22,50

Albert Meijer Dit boek bevat een aantal kleine en wat grotere verhalen op rijm rond enkele belangrijke namen uit de Bijbel. Ze zijn ook te zingen voor wie dat wil. De taal is eenvoudig en helder en tegelijk plezierig om te zingen. Plezier en zingen horen immers bij elkaar.

> Een Bijbel voor jou

BIJBEL

> Verhalen van een verslagen God Over het bijbelboek Judit Sabine van den Eynde Het bijbelboek Judit vormt de inspiratiebron voor dit boek dat een dubbele functie heeft. Enerzijds biedt het, via de bespreking van een aantal belangrijke thema’s, een inleiding in het boek Judit. Anderzijds wil het boek ook uitnodigen tot een contextuele lezing van het bijbelboek in groep. Verschijnt maart 2005 P R I J S € 12,50

Sally Ann Wright en Honor Ayres “Een Bijbel voor jou” is een prachtig geïllustreerd boek met verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament. Het zijn mooie verhalen die heel geschikt zijn om voor te lezen maar ook om zelf te lezen. Bij ieder verhaal staat een tekstondersteunde prent die helpt om het verhaal te herkennen en te begrijpen. Verschijnt mei 2005. P R I J S € 15,00

> Luikjesbijbel Bijbel met 40 luikjes!

> Kan ik je even spreken? Bijbels gebedenboek voor vrienden van Jezus Erwin Roosen Dit gebedenboek voor kinderen van 8-12 jaar brengt meer dan 200 gebeden samen die aansluiten bij elk zondagsevangelie van de A-, Ben C-cyclus. Een uitermate zinvol geschenk voor vormelingen. Ook een waardevol boek voor kindernevendiensten, zondagsvieringen, godsdienstlessen en catechesemomenten. Verschijnt maart 2005 P R I J S € 16,95

Sally Lloyd Jones De “Luikjesbijbel” laat kinderen op een aantrekkelijke manier kennismaken met de Bijbel. Bekende verhalen komen door de prachtige illustraties tot leven. De luikjes in de illustraties verbergen een andere tekening. Je kunt daardoor zien hoe het verhaal verder gaat. Dit boek is daarom niet alleen geschikt om voor te lezen, maar ook om zelf mee te spelen. De korte tekst op elke bladzijde maakt het verhaal compleet. Doelgroep: kinderen van 3-7 jaar. P R I J S € 10,50

> Op jacht naar de schat Actief lees- en doeboek bij de Bijbel

> Waar woont God? En 100 andere geloofsvragen Is er leven na de dood? Hoe moet ik mij Jezus voorstellen? Waarom heeft Jezus mijn opa niet kunnen genezen? Kinderen en jongen stellen zich heel wat vragen over het geloof. Daaruit kozen de auteurs 101 vragen, waarop ze een duidelijk antwoord proberen te geven. Een ideaal boek voor de geloofsbegeleiding van kinderen vanaf 10 jaar. Helemaal vanuit het standpunt van kinderen geschreven. Een prachtig geschenkboek voor plechtige communie en vormsel. P R I J S € 17,50

18

VENSTERS

Tim Dowley “Op jacht naar de schat” is een uniek interactief product. Aan de hand van bekende bijbelverhalen uit het Oude Testament word je uitgenodigd om op zoek te gaan naar elementen uit de Bijbel. Met een vergrootglas kun je enkele bijbelteksten lezen, met een schaar maak je prachtige bouwplaten en je speelt ook nog een bijbels ganzenbord. Doelgroep: kinderen vanaf 5 jaar. Voor gebruik op school, in de kerk en thuis. Verschijnt september 2005 P R I J S € 12,95

JAARGANG 2 VOORJAAR 2005

Tien jaar lang hebben twintig vertalers en tientallen adviseurs de bijbel opnieuw vertaald uit het Hebreeuws, Aramees en Grieks. Deze vertaling heeft als uitgangspunt dat de tekst in de eerste plaats een literaire tekst is, maar vergeet natuurlijk niet dat het om een geloofsboek gaat. Katholieken en protestanten, wetenschappers en literatoren, in Nederland en Vlaanderen, hebben gezamenlijk hun werk verricht, met als resultaat een vertaling die nog generaties zal meegaan. De nieuwe vertaling verschijnt in een grote reeks verschillende uitvoeringen. Hieronder vermelden we er enkele.

> Bijbelverhalen voor kleuters Vrouwke Klapwijk De nieuwe “Bijbelverhalen voor kleuters” telt maar liefst 256 bladzijden en biedt een mooi overzicht van bekende verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament. De prachtige en aansprekende tekeningen vertellen op duidelijke wijze de verschillende bijbelverhalen. Doelgroep: kinderen van 3-6 jaar. Verschijnt augustus 2005. P R I J S € 14,95

> De Bijbel, standaardeditie Het meest populaire formaat, een handzame, gebonden bijbel en de goedkoopste editie in de nieuwe Bijbelvertaling. Met en zonder deuterocanonieke boeken. Met deuterocanonieke boeken: P R I J S € 33,50; Zonder deuterocanonieke boeken: P R I J S € 29,50

GESCHIEDENIS

> Amandla!

> De Bijbel voor lezers: het boek der boeken Wereldliteratuur van het hoogste niveau. P R I J S € 39,50

> De Bijbel in luxe geïllustreerde editie In de Gouden Reeks: drie delen met leeslint in cassette, geïllustreerd met alle platen van Gustave Doré. P R I J S € 89,95

> Online Bijbel DeLuxe cd-rom De Online Bijbel DeLuxe cd-rom bevat De Nieuwe Bijbelvertaling, Statenvertaling, Leidse vertaling, Lutherse vertaling en één extra bijbelvertaling naar keuze (NBG-vertaling 1951, Groot Nieuws Bijbel of Willibrordvertaling 1995). Kan eenvoudig verder uitgebreid worden met andere Online Bijbel Platform cd-roms. P R I J S € 49,00

> De Nieuwe Bijbelvertaling Huwelijksbijbel Uitgave van De Nieuwe Bijbelvertaling in een groot formaat (14 bij 21 cm) waarin met een prettig leesbare en duidelijke letter de complete bijbeltekst is weergegeven. Deze uitgave is in zwart en rood gedrukt. Verschijnt maart 2005. Met deuterocanonieke boeken : P R I J S € 49,00; Zonder deuterocanonieke boeken: P R I J S € 45,00

Nelson Mandela zelf Hoe heeft Mandela de rol die hij speelt in de wereld zelf ervaren? In de periode - van activist tot president en daarna - heeft Mandela zijn gedachten op papier gezet en gedeeld met Zuid-Afrika: Amandla! (de macht, meestal gevolgd door: ‘ngawethu” - aan het volk). Van de meesterlijke pleitrede waarin hij zijn onschuld aantoont tot zijn indrukwekkende inaugurele reden als president: de belangrijkste momenten van Mandela’s imposante carrière in zijn eigen woorden. Verschijnt april 2005. P R I J S € 19,90

> De Nag Hammadi Geschriften Jacob Slavenburg en Willem Glaudemans De “Nag Hammadi Geschriften” zijn een belangrijke verzameling bronteksten uit het begin van onze jaartelling. Ze werden in 1945, bij toeval ontdekt. Wie de wortels van het christendom wil bestuderen, en andere Jezus wil ontmoeten, geïnteresseerd is in oude archetypische beelden en symbolen, of wie op zijn spirituele zoektocht behoefte heeft aan een ruimer scala evangeliën en openbaringen dan de bijbelse traditie aanreikt, kan terecht bij “De Nag Hammadi Geschriften”. P R I J S € 49,50

> Geloven in de Lage Landen Scharniermomenten in de geschiedenis van het christendom Peter Nissen “Geloven in de Lage Landen” brengt een chronologisch overzicht van de meest kenschetsende ontwikkelingsmomenen van het godsdienstige leven in onze regionen. Binnen het ruime historische kader is er aandacht voor uitzonderlijke gebeurtenissen, individuen - de kleine gelovigen zowel als de grote religieuze leiders - en hun belevenissen. P R I J S € 34,50 JAARGANG 2 VOORJAAR 2005

VENSTERS

19

B O E K H A N D E L

De nieuwe Bijbelvertaling

B O E K H A N D E L

> De hemel van de paus Ross King Ross King biedt een fascinerende kijk op de ontstaansgeschiedenis van het beroemdste plafond ter wereld: Michelangelos’s meesterwerk in de Sixtijnse kapel en het dagelijkse leven van het zestiendeeeuwse Rome. Verschijnt mei 2005 P R I J S € 15,00

> Kelten en de Lage Landen Het eerste oorspronkelijke Nederlandstalige boek over de Kelten Herman Clerinx Maar wie waren de Kelten en - nog belangrijker - wat vinden we ervan terug? Rest er ons nog iets tastbaars? Of blijft er na een wetenschappelijke doorlichting niets meer over van Merlijn, koning Arthur en Keltische kruisen? Eindelijk een oorspronkelijk Nederlandstalig, wetenschappelijk verantwoord en in een soepele taal geschreven. Overzichtswerk. P R I J S € 24,95

WERELDGODSDIENSTEN

> Zenboeddhisme Dick Verstegen Over de oorsprong van het zenboeddhisme, zijn vroege geschiedenis en de wijze waarop het zich vrij recent in onze westerse cultuur heeft kunnen vestigen. Centraal in zen staat “ervaren wat gaande is”. Want zen gaat over niets anders dan het leven zelf, waarin het niet te doorgronden mysterie en het alledaagse op elk moment samenkomen. Verschijnt april 2005 P R I J S € 12,50

> Bhakti: Spiritualiteit in het hindoeïsme Dr. Jan Peter Schouten Bhakti is een van de kernbegrippen in het hindoeïsme. Het betekent “deelhebben”- het deelhebben van de mens aan de goddelijke wereld. Niet de cultus of de filosofie staat centraal bij de bhakti, maar de religieuze ervaring. Verschijnt maart 2005 P R I J S € 13,90

20

VENSTERS

> Oosterse dagen, Arabische nachten Politiek & religie in de geschiedenis van de islam Mark Heirman De auteur peilt naar de bewogen verhouding tussen religie en politiek in de Arabische en islamitische wereld, van de profeet Mohammed in de 7de eeuw tot Osama Bin Laden. Verschijnt maart 2005 P R I J S € 19,95

> Islam en het dagelijks leven Marjo Buitelaar “Islam en het dagelijks leven” gaat over de culturele inbedding van de islam en vertelt over het leven van “gewone” moslims. Op basis van langdurige inwoning bij families in Marokko en contacten met Marokkanen in Nederland beschrijft antropologe Marjo Buitelaar de betekenis van de koran in het leven van alledag. Verschijnt april 2005 P R I J S € 19,90

> Oosterse orthodoxie V. Sergi Merkx De Orthodoxe Kerk wijkt in haar theologische, liturgische en ethische opvattingen fundamenteel af van het Westers christendom. De bedoeling van dit boekje is om de lezer mee te voeren in het orthodoxe gedachtegoed. Verschijnt april 2005 P R I J S € 12,50

> Joodse mystiek Drs. J.H. Laenen Dit boek maakt de wereld van de joodse mystiek toegankelijk voor een breed publiek. De auteur behandelt verschillende mystieke stromingen: de Hechalot-mystiek, de klassieke Kabbala, de Kabbala van Luria en van Shabbetai Zevi, alsmede het chassidisme. Ook thema’s als de leer van de sefirot, de taalmystiek en symboliek komen aan de orde. Verschijnt april 2005 P R I J S € 12,50

JAARGANG 2 VOORJAAR 2005

Michiel Hegener Michiel Hegener betoogt dat ouders de keuzevrijheid van hun kinderen zouden moeten waarborgen, door ze in aanraking te brengen met een breed religieus spectrum, het humanisme en het atheïsme inbegrepen. Hij sprak hierover met politici, juristen, pedagogen en religieuze leiders. Verschijnt april 2005 P R I J S € 14,90

R O U W V E R W E R K I N G / U I T VA A RT L I T U R G I E

> Herinneringen aan een geliefde Claire vanden Abbeele Begeleidt stap voor stap de verschillende processen in de rouwverwerking. Troostende teksten en ruime aandacht voor persoonlijke ervaringen geven verdrongen gevoelens en onuitgesproken verdriet een plaats. De rouwende vindt via herinneringen, brieven en foto’s de overledene op een andere manier terug en krijgt zo de ruimte voor vernieuwde levenskracht. Verschijnt maart 2005 P R I J S € 16,50

> En huilen doe je maar in de pauze Ide Wolzak Ide Wolzak beschrijft in dit boek hoe hij met zijn gezin na het plotselinge overlijden van hun zoon Wouter verder moest gaan en langzaam uit het diepe dal de weg omhoog wist te vinden. Hij schreef de verhalen in dit boek speciaal voor lotgenoten en de mensen om hen heen. Een verhalenverteller die op zoek is naar de zin van ons leven en naar antwoorden op de vragen bij het lot dat ons treft. Verschijnt maart 2005 P R I J S € 14,90

> Nader tot U, Heer Rouw, avondwake en uitvaart

> Het tere licht Gedichten bij een afscheid Nanda van der Zee De gedichten in deze bundel bewegen zich tussen herfst en lente, tussen afsterven en opnieuw beginnen; twee processen die in de cyclus van de natuur onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Aanvaarden dat het één slechts door het andere zijn kan - zonder dood geen leven en zonder leven geen dood - geeft aan de gedichten iets tijdloos. Dit wordt op mooie wijze onderstreept door de verfijnde etsen van Philip Wiesman. Verschijnt maart 2005 P R I J S € 11,90

B O E K H A N D E L

> Vrijheid van godsdienst

> Meelopen naar het einde Wat je kunt betekenen voor iemand die gaat sterven Elftraud von Kalckreuth Stervensbegeleiding is niet alleen voor professionals. Familieleden, vrienden en vrijwilligers kunnen daarbij helpen. Maar hoe doe je dat? De schrijfster heeft jarenlange ervaring met stervensbegeleiding. Zij reikt adviezen aan, zodat familieleden en vrienden hun geliefden kunnen bijstaan. Het boek is ook bedoeld voor vrijwilligers. Haar voornaamste advies is: neem tijd en luister naar de verhalen van de patiënt. De hoofdstukken geven informatie over het proces naar het sterven toe. Wat betekent het voor een mens om te gaan sterven? Wat als iemand de dood lijkt te verdringen? Elk hoofdstuk bevat ook verhalen uit haar eigen praktijk van stervensbegeleiding. Verschijnt maart 2005 P R I J S € 14,90

> Je liet iets na Margriet van der Meulen Wat gebeurt er met je als je een geliefde aan de dood verliest? In haar gedichten beschrijft Margriet van der Meulen het gemis, het “nooit meer”. Toch breekt er gaandeweg weer hoop en perspectief door, vanuit het besef dat de liefde sterker is dan de dood. Steeds weerspiegelen de gedichten een diep gevoelsleven dat lezers herkenningspunten en troost biedt. Verschijnt mei 2005 P R I J S € 11,90

Harry Gielen & Piet Thomas Naast gebeden en gedichten werden ook meditatieve teksten geselecteerd die bruikbaar zijn voor de dodenwake, de uitvaartdienst (met of zonder eucharistieviering), de begrafenis of crematie. Met het oog op een ruimere pastorale bruikbaarheid werd gezocht naar een indeling die het opstellen van een eigen “orde van dienst” vergemakkelijkt voor verschillende catebestel boeken via: gorieën van overledenen: kinderen, www.boekhandeldewegwijzer.nl jongeren, volwassenen, bejaarden, suïcidanten. Een uitgebreide keuze van rouwpoëzie bekroont het geheel. P R I J S € 17,95 JAARGANG 2 VOORJAAR 2005 VENSTERS

21

Gedichten van Hans Bouma

B O E K H A N D E L

Mensen willen elkaar feliciteren, ontroeren, troosten, een hart onder de riem steken. Daarvoor zoeken ze een passende tekst. Ze willen anderen bijvoorbeeld laten delen in hun geluk, via een trouwkaart of een geboortekaartje. Of ze willen een bruidspaar of ouderpaar gelukwensen. En in tijden van pijn en verdriet, of ook in

> Droom die mens werd

> Zolang er liefde is

de laatste levensfase, zoeken ze naar woorden van troost. Uit drie bundels met elke 101 gedichten mag vrijelijk geciteerd worden. Het zijn gebruiksboeken, rijke bronnen voor wie woorden van verbondenheid zoekt, in voor- en tegenspoed. P R I J S € 9,90 per deel Verschijnt april 2005

> Als leven lijden is 101 gedichten

101 gedichten bij een geboorte

101 gedichten bij een huwelijk

> Als ik troost kan zijn

> De woning van het licht Bidden met iconen van Christus

Claire vanden Abbeele Het perfecte cadeauboek voor mensen die rouwen. Het boekje dat je woorden van troost kracht bij zet. Met teksten van een veelgelezen en gewaardeerd auteur. Volledig geïllustreerd met schilderijen van de schrijfster zelf. Verschijnt maart 2005 P R I J S € 8,95

GESCHENKBOEKEN

> De Profeet Unieke aanbieding: Het mooiste boek van Kahlil Gibran nu op CD “De Profeet” is een onvergetelijk, onvergankelijk en onvervangbaar werk geworden. Ook in Nederland waar het sinds ongeveer 75 jaar een immer groeiende lezerskring vond, waar er passende woorden aan worden ontleend bij doop, huwelijk, bij geboorte en dood, bij feestelijke en minder feestelijke gelegenheden. Verschijnt maart 2005 P R I J S € 14,95

22

VENSTERS

Rowan Williams Rowan Williams laat de betekenis zien van vier klassieke iconen: de verheerlijking, de opstanding, Christus als deel van de eeuwige Drie-eenheid en Christus als rechter van de wereld en heerser over alles. Door niet analyserend, maar in aanbidding naar deze iconen te kijken, worden we binnengetrokken in hun energie en actie. Ze confronteren ons met onze hedendaagse zorgen en angsten, en nodigen ons uit voor een ontdekkingsreis van alles dat ligt verborgen in het gezicht van Jezus Christus. Verschijnt mei 2005 P R I J S € 12,50

> Hoor je wat ik zeg? Nieuwe kindergebeden Kolet Janssen, en Anne Westerduin Kolet Janssen geeft je woorden om met God te praten. Elke dag opnieuw. Stil in je eentje, samen met anderen. Thuis of op school. Aan tafel of voor het slapengaan. Korte, eerlijke gebeden die echt passen bij wat je als kind meemaakt. Anne Westerduin maakte er frisse, gevoelige illustraties bij. Kinderen leren bidden in dit prachtige kijk- en leesboek. Verschijnt maart 2005 P R I J S € 19,50

JAARGANG 2 VOORJAAR 2005

> Midden in de Cirkel

Geschiedenis, vormgeving, functies, aanwijzingen voor samenstelling en ontwerp Frans Pluijmaekers en Victor Spauwen In de inleiding is er onder meer aandacht voor de veranderende omgang met de dood in onze moderne samenleving; daarna worden de volgende onderwerpen behandeld: voorgeschiedenis, vormgeving, rituele en psychologische betekenis. Ook bevat het een “stappenplan”en andere aanwijzingen voor het zelf opstellen van een gedachtenisprentje, met diverse oefeningen. Met vele zwart-wit en full-colour afbeeldingen. P R I J S € 27,95

Vrouwen en leiderschap in diverse spirituele tradities “Midden in de cirkel” laat vrouwen die een leidende rol spelen in hun religie aan het woord. Niet alleen uit de christelijke kerken, maar ook uit andere religieuze en spirituele tradities. Hoe kijken vrouwen aan tegen “religieus” leiderschap? Ontwikkelen ze een eigen visie daarop of maakt het vrouwzijn in de praktijk niet veel uit? Iedereen die met een bepaalde traditie verbonden is en zich afvraagt hoe de dialoog met de andere tradities kan worden aangegaan, leest hier bemoedigende en perspectiefrijke teksten. P R I J S € 16,00

>Paus Johannes Paulus II Maarten van Aalderen Paus Johannes Paulus II is zowel een conservatieve als een revolutionaire paus. Hij gaf de moderne wereld geen duimbreed toe op het gebied van de seksuele moraal. Tegelijkertijd speelde hij een cruciale rol bij de val van het communisme, gaf hij felle kritiek op het kapitalisme en riep hij de rijken herhaaldelijk op om te denken aan de derde wereld. Hij maakte meer dan honderd internationale reizen, verklaarde een recordaantal mensen zalig en heilig en vocht als geen ander voor de vrede en heiligheid van het menselijk leven. Een biografie van de laatste paus van de twintigste eeuw. P R I J S € 13,50

DIVERSEN

> Santiago de Compostela De apostel van het Westen in beeld en verbeelding Mireille Madou In Santiago de Compostela liggen volgens de traditie de stoffelijke resten begraven van Jakobus de Meerdere, de apostel die het christendom naar het Westen bracht. Mireille Madou schreef daarom een boek waarin voor het eerst de apostel zelf centraal staat. Het boek bevat circa honderd illustraties in kleur, waarvan vele onbekend. P R I J S € 22,50

“Bedankt voor de bloemen”

> Praktisch pelgrimeren Op weg naar Santiago de Compostela Joop van der Meulen De pelgrimage naar de middeleeuwse stad Santiago de Compostela in Noordwest Spanje beleeft in onze tijd een ongekende herleving. Jaarlijks trekken vele tienduizenden te voet of per fiets, en een enkeling te paard, naar de veronderstelde begraafplaats van de apostel Jacobus de Meerdere. Ongeacht of men reist vanuit religieuze, spirituele, culturele of sportieve motieven, de tocht maakt vrijwel altijd een diepe indruk op de reiziger.
In “Praktisch pelgrimeren” worden de praktische aspecten behandeld van de tocht naar Santiago. P R I J S € 9,75

De moeizame verhouding tussen Paus Johannes Paulus II en Nederland Ton van Schaik Voor het eerst wordt de moeizame relatie tussen paus Johannes Paulus II en Nederland onderzocht en beschreven. Een fascinerend boek dat niet alleen een boeiend portret van Johannes Paulus II, maar ook van de evoluties in katholiek Nederland biedt. Verschijnt n.a.v. het pauselijk jubileum. P R I J S € 16,95

Nieuw telefoonnummer van de boekhandel:

043 - 450 23 32

JAARGANG 2 VOORJAAR 2005

VENSTERS

23

B O E K H A N D E L

> Gedachtenisprentjes

Klooster Wittem is een leefgemeenschap van redemptoristen en een centrum voor pastoraat en christelijke inspiratie. Het biedt mensen in een breed spectrum van religieuze, cultureel-religieuze en culturele activiteiten gelegenheid om in contact te komen met de christelijke traditie. We willen daarbij recht doen aan de ‘sensus religiosus’ van de geseculariseerde en geïndividualiseerde mens. We hopen, dat mensen met verschillende achtergronden inspiratie kunnen opdoen voor hun dagelijks leven; en vragen rond pastoraat, spiritualiteit, zingeving en maatschappelijke ontwikkelingen kunnen verhelderen en verdiepen.

Liturgie in Klooster Wittem

Verschillende diensten binnen Klooster Wittem zijn op zoek naar medewerkers die vrijwillig (beperkte) taken op zich willen nemen. U kunt daarbij denken aan gastvrouw/gastheer in de Gerarduszaal, medewerker bij het inrichten van tentoonstellingen in de Kloosterbibliotheek, assistent-koster, lector in de liturgie, enz. Mocht u interesse hebben neem dan eens contact op met Frans Meijers (043-4501741), hij wil graag met u bekijken welke mogelijkheden er zijn.

E N

D A T J E S

Klooster Wittem Vrijwilliger worden?

D I T J E S

Zowel in de weekenden als door de week wordt er in Klooster Wittem liturgie gevierd. De aanvangstijden van de eucharistievieringen in het weekend zijn: Zaterdagavond 19.00 uur, Zondags 8.00 uur, 9.30 uur, 11.00 uur en 18.00 uur. Op weekdagen zijn er eucharistievieringen om 8.00 uur (met ochtendgebed); en om 19.00 uur, behalve op dinsdag: dan is er een vesperviering. U bent van harte welkom!

De Gerardusklok: een maandblad dat klinkt als een klok! De Gerardusklok is ruim 80 jaar oud, maar is een blad met een jeugdige inhoud! Oorspronkelijk bedoeld als contactblad voor pelgrims naar Sint Gerardus in Wittem, is het uitgegroeid tot een tijdschrift over geloof en samenleving, met thema’s die ook vele anderen zullen aanspreken op zoek naar zingeving en levensoriëntatie. Hoofdthema van de nieuwe jaargang 2005: ‘Eigenzinnig geloven’. • In bijbelse verhalen komen we personen tegen die eigenzinnig en oorspronkelijk vorm gaven aan hun geloof. • In een reeks ‘portretten’ brengen we ook mensen in herinnering uit de jongste geschiedenis, die markant en origineel gelóófden en van daaruit lééfden. • In de rubriek ‘Wittem Wereldwijd’ bezoeken we interessante pastorale projecten elders in de wereld, waar redemptoristen bij betrokken zijn. • In dit ‘Gerardus Jubileumjaar’ schilderen we elke maand een portretje van iemand die naar Gerardus is genoemd...

24

VENSTERS

• En verder presenteren wij elke maand een ‘Boek van de Maand’, een beeldmeditatie en nog veel meer! Neem voor slechts € 7,50 een abonnement op jaargang 2005! Gebruik daartoe de bestelkaart elders in dit magazine.

JAARGANG 2 VOORJAAR 2005

vensters En voorzover u openstaat voor tips, wil ik wijzen op de tentoonstelling van 7 Limburgse kunstenaars onder de titel Kruiswegen - PDF Free Download (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Twana Towne Ret

Last Updated:

Views: 6313

Rating: 4.3 / 5 (64 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Twana Towne Ret

Birthday: 1994-03-19

Address: Apt. 990 97439 Corwin Motorway, Port Eliseoburgh, NM 99144-2618

Phone: +5958753152963

Job: National Specialist

Hobby: Kayaking, Photography, Skydiving, Embroidery, Leather crafting, Orienteering, Cooking

Introduction: My name is Twana Towne Ret, I am a famous, talented, joyous, perfect, powerful, inquisitive, lovely person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.